СИНТАКТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА УСТНИТЕ ФОРМИ НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (БАЗА ДАННИ)

проект по НИД на Софийския университет, Факултет по славянски филологии - дог. № 36/2009


Екип на проекта

Ръководител на екипа:
доц. д-р Йовка Тишева

Членове:
гл.ас. д-р Марина Джонова

Йорданка Велкова, Десислава Тодорова (докторанти към Катедрата по български език във ФСлФ)Анотация на проекта:

Основната цел на проекта Синтактични особености на устните форми на СБЕ (база данни) е разработването на концепция, стратегия и дизайн за изграждането на достъпен структуриран корпус на синтактичните особености на устните форми на българския език. На този етап от дейността по тази дългосрочна задача работата ще бъде концентрирана върху особеностите на българските диалекти. Синтактичните особености са все още един от сравнително слабо изследваните елементи в системата на българските диалекти. Синтаксисът намира своето самостоятелно място в малко на брой изследвания, и то най-вече във връзка с проявата на специфични морфосинтактични черти на българските говори. Многобройните детайлни проучвания на фонетиката, морфологията и лексиката на диалектните групи или на отделни говори дават основание да се говори и за надеждна методологическа основа на анализите в тези области. Събирането на емпирични данни за особеностите на фразите и изреченията е само предпоставка за насочване на изследователския интерес към синтактичните явления. Остава открит въпросът дали една и съща методика на анализ е приложима както към синтактичните единици от писмената (кодифицирана, книжовна) форма на езика, или е необходимо разработването на специална комплексна методика за анализ на диалектния синтаксис.

Изследователската концепция на проекта се базира на постановката за диахронно обусловената близост между разговорния и диалектния синтаксис. Екипът има известен опит в събирането, анализирането и структурирането на устни текстове от сферата на спонтанното неофициално общуване със средствата на българската разговорна реч. Създадената база данни предполага разширяване и обогатяване с текстове и от други формации на устната българска реч. Поради това екипът се насочва към изследване на синтактичните особености на българските диалекти. Подобни ресурси вече съществуват като част от големи електронни корпуси за английския, немския, чешкия и др. езици. Такава база данни за устните форми на езика е особено необходима, тъй като има нужда изследванията върху писмения език да се допълнят и балансират с изследвания върху конкретните реализации на езиковите структури в устната комуникация.

Най-значимият резултат от проекта ще бъде създаването на модел за представяне на диалектните синтактични особености, който и в бъдеще ще може да се разширява и допълва, но най-вече лесно да се прилага в работата на лингвиста – тоест да има “приятелски” настроен интерфейс към ресурсите и лесен достъп до тях от страна на потребителите. По този начин заинтересуваните ще могат да представят в своите езикови изследвания не само книжовната норма, но и многообразието на бъларските диалекти.

Резултатите от проекта активно ще се използват при обучението на студенти бакалаври от специалността Българска филология, на магистранти от специалностите Славянска филология и Балканистика, от магистърската програма Лингвистика. В още по-широк план данните ще могат да се използват в работата на всички, които се интересуват от проблемите на българския език във всички негови форми, защото ще разшири представянето на езиковото разнообразие и вариативност.

Copyright 2009, bgspeech.net. Всички права запазени. За контакти: bgspeech@gmail.com