[1]
0[*]1[*]2[*]3[*]4[*]5[*]6[*]7[*]
Цецка Цачева [v]  на лице е кворум откривам <short> заседанието съобщение [inhalation]
[k]  {noise} {noise} {noise} {noise} {noise}
[2]
..[*]8[*]9[*]
Цецка Цачева [v]  постъпило е заявление от народния преставител Стефан Господинов за оттегляне на
[3]
..[*]10[*]11[*][*]
Цецка Цачева [v]  законопроект за изменение и допълнение на закона за кредитните институции [inhalation]
Цецка Цачева [nv]  
[k]  {noise} {noise}
[4]
..[*]13[*]14[*]15[*]
Цецка Цачева [v]  със цел синхронизиране на същия след решенията на европейската комисия на седми
Цецка Цачева [nv]  
[k]  
[5]
..[*]16[*]17[*]
Цецка Цачева [v]  септември две хиляди и десета година на основание член седемдесет и четири алинея втора от
[6]
..[*]18[*]19[*]
Цецка Цачева [v]  закона за експортния контрол на оръжия изделия и технологии с двойна употреба в Народното
[7]
..[*]20[*]21[*]
Цецка Цачева [v]  събрание е внесен доклад на междуведомствената комисия за експортен контрол и
[8]
..[*]22[*]
Цецка Цачева [v]  неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на[prol] икономиката
[9]
..[*]23[*]24[*]
Цецка Цачева [v]  и енергетиката за изпълнението на закона за експортния контрол на оръжия изделия и
[10]
..[*]25[*]26[*]
Цецка Цачева [v]  технологии със двойна употреба за две хиляди и девета година със мое писмо докладът е
[11]
..[*]27[*]28[*]
Цецка Цачева [v]  изпратен на комисията по икономическата политика комисията по отбраната и комисията по
[12]
..[*]29[*]
Цецка Цачева [v]  европейските въпроси [inhalation] докладът е на разположение на народните преставители в
[13]
..[*]30[*]31[*]32[*]
Цецка Цачева [v]  библиотеката на Народното събрание преминаваме към парламентарния контрол
[k]  {noise}
[14]
..[*]33[*]34[*]
Цецка Цачева [v]  {noise} новопостъпили питания за периода от трети септември две хиляди и десета година до
[15]
..[*]35[*]36[*]
Цецка Цачева [v]  девети септември две хиляди и десета година постъпило е питане от народния преставител
[16]
..[*]37[*]38[*]
Цецка Цачева [v]  Емилия Масларова към Тотю Младенов министър на труда и социалната политика относно
[17]
..[*]39[*]
Цецка Цачева [v]  очаквания ефект от предстоящи промени в кодекса на социално осигуряване следва да се
[18]
..[*]40[*][*]
Цецка Цачева [v]  отговори в пленарното заседание на седемнадесети септември две хиляди и десета година
[19]
41[*]42[*]
Цецка Цачева [v]  <short> писмени отговори за връчване писмен отговор от министъра на външните работи
[20]
..[*]43[*]
Цецка Цачева [v]  Николай Младенов на въпрос от народните преставители Ваня Георгиева Румен Иванов и
[21]
..[*]44[*]45[*]
Цецка Цачева [v]  Светомир Михайлов писмен отговор от министъра по управление на средства от
[k]  {noise}
[22]
..[*]46[*]47[*]
Цецка Цачева [v]  Европейския съюз Томислав Дончев на въпрос от народния преставител Ваньо Шарков
[23]
..[*]
Цецка Цачева [v]  [inhalation]писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройство Росен
[24]
..[*]48[*]49[*]
Цецка Цачева [v]  Плевнелиев на въпрос от народния преставител Димчо Михалевски [inhalation] писмен отговор
[25]
..[*]50[*]
Цецка Цачева [v]   от министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния преставител Меглена
[26]
..[*]51[*][*]
Цецка Цачева [v]  Плугчиева {noise}[inhalation] писмен отговор от министъра на културата Вежди Рашидов
[27]
52[*]53[*]54[*]
Цецка Цачева [v]  на въпрос от народния преставител Михайл Михайлов <short> уважаеми дами и
[k]  {noise} {noise}
[28]
..[*]55[*]56[*]
Цецка Цачева [v]  господа <short> преминаваме към изслушване на [prol] <short> членовете на кабинета <short>
[k]  
[29]
..[*]57[*]58[*]
Цецка Цачева [v]  има поставен въпрос към министър-председателя Бойко Борисов но поради среща със
[30]
..[*]59[*]60[*]
Цецка Цачева [v]  председателя на Ландтага на Бавария [inhalation] госпожа Барбара Щам < short>[inhalation]
[31]
..[*]61[*]
Цецка Цачева [v]  <short> министър-председателя ще отговаря след десет и тридесет започваме парламентарния
[32]
..[*]62[*]
Цецка Цачева [v]  контрол със излсушване <short> [inhalation] на вицепремиера и министи на вътрешните работи
[33]
..[*]63[*]64[*]65[*]
Цецка Цачева [v]   господин Цветан Цветанов първи ще постави своя въпрос народния преставител Цвета
[34]
..[*]66[*]67[*]
Цецка Цачева [v]  Георгиева относно ведомствени жилища на служители на Министерството на вътрешните
[35]
..[*]68[*]69[*]70[*]71[*]72[*]73[*]74[*][*]
Цецка Цачева [v]  работи в град Девня заповядайте госпожо Георгиева
[k]  {noise} {noise} {noise} {noise} {noise} {noise} {noise}
[36]
75[*]76[*]77[*]78[*]
Цвета Георгиева [v]  уважаема госпожо председател уважаеми господин министре [inhalation] а_а_а до
[37]
..[*]79[*]80[*]
Цвета Георгиева [v]  парламентарната група на Атака пристигна писменно искане от единадесет семейства
[38]
..[*]81[*]
Цвета Георгиева [v]  служители на подразделение на МВР в град Девня за съдействие от относно проблема който
[39]
..[*]82[*]83[*]
Цвета Георгиева [v]  имат от години със закупуване на ведомствените жилища в които са настанени според закона
[40]
..[*]84[*]
Цвета Георгиева [v]  за държаваната собственост правилника за приложението му и наредбата за управление на
[41]
..[*]85[*]86[*]
Цвета Георгиева [v]  жилищния фонд на МВР тези семейства имат право да закупят жилищата си оказва се обаче
[42]
..[*]87[*]
Цвета Георгиева [v]  че въпреки многократно подаваните официални молби от тях до предишните министри на
[43]
..[*]88[*]89[*][*]
Цвета Георгиева [v]  вътрешните работи молбите не са били разглеждани [inhalation] дори не е излизало становище
[44]
90[*]91[*]92[*]
Цвета Георгиева [v]  на областна ре дирекция на МВР каквато е процедурата по закон става ясно че през годините
[45]
..[*]93[*]94[*]
Цвета Георгиева [v]  такива разрешения са получавали малцина <short> и то на неясно какви основания във
[46]
..[*]95[*][*]
Цвета Георгиева [v]  приоритет спрямо другите две от семействата са на бивши служители пенсионирани в МВР
[47]
96[*]97[*]
Цвета Георгиева [v]  и техния проблем е особено <short> значим тъй като при смъртта на един а на настанения на
[48]
..[*]98[*]
Цвета Георгиева [v]  правно основание другия съпруг трябва да напусне жилището сред хората преобладава
[49]
..[*]99[*]
Цвета Георгиева [v]  мнението че жилищата са давани избирателно и без отчетност кой колко години има
[50]
..[*]100[*]101[*]
Цвета Георгиева [v]  прослужени в МВР преставила съм ви списъка със имената на семействата които на
[51]
..[*]102[*]103[*]
Цвета Георгиева [v]  служителите които желаят да закупят жилищата си освен тва има информация че на точно
[52]
..[*]104[*]105[*]106[*]
Цвета Георгиева [v]  определен адрес във а този а на във този блок има неправомерно настанено лице и в тази
[53]
..[*]107[*][*]
Цвета Георгиева [v]  връзка моля да ми отговорите ще извършители проверка на описаните по-горе обстоятелства
[54]
108[*]109[*]
Цвета Георгиева [v]  както и дали твърдението че на тези лица многократно е даван мълчалив отказ да закупят
[55]
..[*]110[*]111[*]
Цвета Георгиева [v]  жилищата това отговаря ли на истината какви действия ще предприеме Министерството на
[56]
..[*]112[*]113[*]114[*]
Цвета Георгиева [v]  вътрешните работи да даде на семействата възможност да закупят жилищата си и ще
[57]
..[*]115[*]
Цвета Георгиева [v]  направите ли проверка дали във ведомствен апартамент на МВР в град Деймя има
[58]
..[*]116[*]117[*]
Цецка Цачева [v]  благодаря за отговор вицепремиерът и министър на
Цвета Георгиева [v]  неправомерно настанени лица благодарЯ
[59]
..[*]118[*]119[*]120[*]121[*]122[*]123[*]
Цецка Цачева [v]  вътрешните работи господин Цветан Цветанов
Цветан Цветанов [v]  уважаема
[k]  {noise} {noise} {noise} {noise} {noise}
[60]
..[*]124[*]125[*]
Цветан Цветанов [v]  госпожо председател уважаеми дами и господа народни представители уважаема госпожо
[61]
..[*]126[*]127[*]
Цветан Цветанов [v]  Георгиева във връзка със въпроса ви относно ведомствените жилища на служители от МВР
[62]
..[*]128[*]129[*]130[*]
Цветан Цветанов [v]  във град Девня ви уведомявам за следното <short> от извършената проверка в архива на
[63]
..[*]131[*]
Цветан Цветанов [v]  дирекция управление на собственосттъ и социални дейности във МВРсектор държавна
[64]
..[*]132[*]
Цветан Цветанов [v]  собственос се установи че за двама от цитираните като бивши и настоящи служители на
[65]
..[*]133[*]134[*]135[*]
Цветан Цветанов [v]  областна дирекция на МВР Варна от град Девня Красимир Петков и Иван Върбанов са
[66]
..[*]136[*]
Цветан Цветанов [v]  постъпили преписки касаещи покупко-продажба на ведомствени жилища от фонда на
[67]
..[*]137[*]138[*]
Цветан Цветанов [v]  Министерство на вътрешните работи същите са разгледани от комисията по член пети алинея
[68]
..[*]139[*]140[*]
Цветан Цветанов [v]  втора точка първа от наредбата за разпореждане с недвижими имоти частна държавна
[69]
..[*]141[*]
Цветан Цветанов [v]  собственост включени във ведомствения жилищен фонд на Министерство на вътрешните
[70]
..[*]142[*]143[*]
Цветан Цветанов [v]  работи дадено е положително становище тъй като кандит кандидатите са отговаряли на
[71]
..[*]144[*]145[*]
Цветан Цветанов [v]  условията за закупуване на ведомствени жилища във които са настанени [inhalation]
[72]
..[*]146[*]147[*]
Цветан Цветанов [v]  последващи действия по преписката не са предприеманиCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.