[1]
0[*]1[*]
Цветан Цветанов [v]  тъй като през периода две хиляди и осма година две хиляди и девета година са извършени
[2]
..[*]2[*]3[*][*]
Цветан Цветанов [v]  промени в ръководството на МВР както и в състава на комисията поради преназначаване
[3]
4[*]5[*]
Цветан Цветанов [v]  на други стр\уктури на МВР или пенсиониране и неосигурява необходимия кворум от
[4]
..[*]6[*]7[*]
Цветан Цветанов [v]  заседания <short> [inhalation] в края на две хиляди и девета година с моя заповед от девети
[5]
..[*]8[*]
Цветан Цветанов [v]  дванадесети две хиляди и девета година е създадена нова комисия която периодично
[6]
..[*]9[*]10[*]
Цветан Цветанов [v]  обсъжда преписките по реда по тяхното постъпване посочените по-горе случаи на двамата
[k]  {noise}
[7]
..[*]11[*]12[*]
Цветан Цветанов [v]  служители от МВР ще бъдат разгледани на следващо заседание на комисията което ще се
[k]  
[8]
..[*]13[*]
Цветан Цветанов [v]  проведе в края на този месец и ако отговарят на условията за закупуване на ведомствено
[9]
..[*]14[*]15[*]
Цветан Цветанов [v]  жилище съгласно член шест алинея първа от наредбата за разпореждане с недвижимо имоти
[10]
..[*]16[*]17[*]
Цветан Цветанов [v]   частна държавна собственост включени въвведомствения жилищен фонд на Министерство
[k]  {noise}{noise}
[11]
..[*]18[*]19[*]
Цветан Цветанов [v]  на вътрешните работи ще бъдат предприети последващи действия за останалите девет
[k]  
[12]
..[*]20[*][*]
Цветан Цветанов [v]  кандидати посочени в списъка към въпроса ви не са постъпили материали за разглеждане
[13]
21[*]22[*]
Цветан Цветанов [v]  в комисията по член пет алинея втора точка първа от наредбата по отношение информацията
[14]
..[*]23[*]24[*]
Цветан Цветанов [v]   че на адреса град Девня квартал Девня блок едно вход Б етаж първи апартамент
[15]
..[*]25[*]26[*]27[*]
Цветан Цветанов [v]  шестнадесет има неправомерно настанено лице ви уведомявам следното <short> в цитирания
[16]
..[*]28[*]29[*]
Цветан Цветанов [v]   апартамент Мехмед Мускаджи е настанен със заповед дванадесет петдесет и шест от
[17]
..[*]30[*]
Цветан Цветанов [v]  тринадесети дванадесети хиляда деветстотин сеемсет и втора година на ДСО промишлено
[18]
..[*]31[*]32[*][*]
Цветан Цветанов [v]  строителство управление заводски строежи Девня към онзи момент собственик на този
[19]
33[*]34[*]35[*]
Цветан Цветанов [v]  апартамент е точно това предприятие [inhalation] <short> в следствие в последствие
[20]
..[*]36[*]37[*]
Цветан Цветанов [v]  министерство на вътрешните работи закупува жилищния блок <short> по тази причина
[21]
..[*]38[*]39[*]
Цветан Цветанов [v]  Мехмед Мескаджи се е зая се явява заверен наемател на цитирания апартамент с оглед
[22]
..[*]40[*]
Цветан Цветанов [v]  провеждане на процедура по покупко-продажба на жилището с резолюция на министъра на
[23]
..[*]41[*]42[*]
Цветан Цветанов [v]  вътрешните работи господин Емануил Йорданов е дадено съгласие материалите по
[24]
..[*]43[*]44[*]
Цветан Цветанов [v]  преписката да се изпратят по компетентност на областния управител на град Варна със
[25]
..[*]45[*]46[*]
Цветан Цветанов [v]  заповед номер пет седем девет от четиринадесети шести две хиляди и първа година
[26]
..[*]47[*][*]
Цветан Цветанов [v]  областният управител на град Варна е определил като купувач на ведомствения апартамент
[27]
48[*]49[*]50[*]
Цветан Цветанов [v]  Мехмед Мускаджи с писмо рег номер петдесет и девет нула три от четиринадесети четвърти
[28]
..[*]51[*]52[*]
Цветан Цветанов [v]  две хиляди и трета година министърът на вътрешните работи Георги Петканов дава
[29]
..[*]53[*]
Цветан Цветанов [v]  съгласието за сключване на договор за покупко-продажба между Мехмед Мескаджи и
[30]
..[*]54[*]55[*]
Цветан Цветанов [v]  областния управител на Варна в тази връзка е сключен договор за покупка на осми
[31]
..[*]56[*]
Цветан Цветанов [v]  дванадесети две хиляди и трета година по силата на който господин Мускаджиев придобива
[32]
..[*]57[*]58[*]59[*][*]
Цветан Цветанов [v]  правото за собственост върху този имот благодаря <short>
Цецка Цачева [v]  благодаря реплика <short> заповядайте
[33]
60[*]61[*]62[*]63[*]64[*]
Цвета Георгиева [v]  благодарЯ ви госпожо председател господин министър а_а_амоя въпрос ъ по-
[k]  {noise}{noise}
[34]
..[*]65[*]66[*]67[*]
Цвета Георгиева [v]  скоро реплика е [inhalation] ъ_ъ_ъ аз имам известни съмнения че може би преписките с
[35]
..[*]68[*]69[*]70[*]
Цвета Георгиева [v]  които а_а_а по-голямата част от служителите на МВР са искали преди това след
[36]
..[*]71[*]72[*]
Цвета Георгиева [v]  двехилядната година но преди две и седма а_а_а за купуване на жилищата си просто са
[37]
..[*]73[*]74[*]
Цвета Георгиева [v]  унищожени или са скрити и по тази причина в този момент в който вие а правите проверката
[38]
..[*]75[*]76[*]77[*]
Цвета Георгиева [v]   и а_а_а давате отговор а_а_а практически съществуват само тези две преписки за които вие
[39]
..[*]78[*]79[*][*]
Цвета Георгиева [v]  споменахте преди малко и е така известна обективна причина поради която те се забавят
[40]
80[*]81[*]82[*]83[*]
Цвета Георгиева [v]  очевидно е че а_а_а това което се е случило през тези [prol] почти десет години в които
[41]
..[*]84[*]85[*]86[*]
Цвета Георгиева [v]  семействата се опитват да за а_а_а закупят жилищата си [inhalation] ам на техните молби не
[42]
..[*]87[*]88[*]89[*]
Цвета Георгиева [v]  се е обърнало внимание а_а_а надявам се сега МВР да даде възможност на тези служители
[43]
..[*]90[*]
Цвета Георгиева [v]  при естествено подадена молба от тяхна страна да закупят жилищата си при условие че
[44]
..[*]91[*]92[*]93[*]
Цвета Георгиева [v]  отговарят на необходимите за целтъ условия служебни и други характеристики благодарЯ
[k]  {noise}
[45]
..[*]94[*]95[*]96[*]97[*]
Цветан Цветанов [v]  уважва уважаема госпожо
Цецка Цачева [v]  за дуплика <short> <dur=1> вицепремиерът Цветанов
Цвета Георгиева [v]  ви
[k]  {noise} {noise}
[46]
..[*]98[*]99[*][*]
Цветан Цветанов [v]  председател уважаеми дами и господа народни представители по така изнесеното [prol]
[47]
100[*]101[*]102[*]
Цветан Цветанов [v]  а_а_а запитване и данните които имате вие в списъка на девет човека ще разпоредя на
[48]
..[*]103[*]104[*]
Цветан Цветанов [v]  директора на компетентната служба да се направи проверка и да се направи лична среща с
[49]
..[*]105[*]106[*]
Цветан Цветанов [v]  тези деветима служители за да се изчистят всички недоразумения по евентуалното загубване
[50]
..[*]107[*]108[*]
Цветан Цветанов [v]   на съответните преписки в тези дълги години които хората са били потърпевши от
[51]
..[*]109[*][*]
Цветан Цветанов [v]  нехаиството и безхаберието на съответните органи които са трябвали да придвижат тази
[52]
110[*]111[*]112[*][*]
Цветан Цветанов [v]  преписка тва е коет мога да напраа
Цецка Цачева [v]  следващия въпрос е на народния преставител
[k]  {noise}
[53]
113[*]114[*]115[*]
Цецка Цачева [v]  Калина Крумова относно изнасилено от роми шестнадесет годишно момче [prol]в село
[54]
..[*]116[*]117[*]118[*]119[*]
Цецка Цачева [v]  Ковачите община Сливен заповядайте <short> госпожо Крумова
Калина Крумова [v]  уважаема госпожо
[k]  {noise}
[55]
..[*]120[*][*]
Калина Крумова [v]  председател уважаеми господин вицепремиер уважаеми колеги като народен представител
[56]
121[*]122[*]
Калина Крумова [v]  от а Сливен от партия Атака искам да спра вашето внимание вниманието на всички медии
[57]
..[*]123[*]124[*]125[*]
Калина Крумова [v]  към един случай от месец август който обаче като че ли убягна от обществения интерес
[58]
..[*]126[*][*]
Калина Крумова [v]  един случай който за съжаление отново е в криминалната хроника отново стаа въпрос за
[59]
..[*]128[*]129[*]
Калина Крумова [v]  част от така наречената циганска престъпност естествено партия Атака е единствената
[60]
..[*]130[*]131[*]
Калина Крумова [v]  която говори за нея и тук дебело искам да подчертая тъй като в а_а_а в тази една година от
[61]
..[*]132[*]133[*]
Калина Крумова [v]  ъ управлението на ГЕРБ ние не веднъж сме поставяли този въпрос от трибуната че тук не
[62]
..[*]134[*]135[*]
Калина Крумова [v]  става въпрос за дискриминация а тук става въпрос че там където има престъпление трябва да
[63]
..[*]136[*]137[*]
Калина Крумова [v]   има и наказание откакто заработи новото народно събрание всички видяхме волята на МВР
[64]
..[*]138[*][*]
Калина Крумова [v]  да се справи със организираната престъпност но какво се случва с битовата и с тази която
[65]
139[*]140[*]141[*]142[*]
Калина Крумова [v]  властва по селата частният случай за който ви говоря е село Ковачите област Сливен
[66]
..[*]143[*]144[*]
Калина Крумова [v]  изнасиленото момче е на шестнадесет години ученик е а през летните месеци е пастир за да
[67]
..[*]145[*]146[*]
Калина Крумова [v]  може да помага на родителите си за да свързват двата края и и на своите братчета и
[68]
..[*]147[*][*]
Калина Крумова [v]  сестричета партия Атака активно работи и ще връча на господин Цветанов една подписка
[69]
148[*]149[*]150[*]
Калина Крумова [v]  която беше събрана още в първите часове когато този случай доби гласност в Сливенско
[70]
..[*]151[*]152[*]
Калина Крумова [v]  какво обаче се случва според официалната информация на сайта на МВР на седемнадесети
[71]
..[*]153[*]154[*]
Калина Крумова [v]  август изнасилването става на дванадесети август а четири дни по-късно органите на реда са
[72]
..[*]155[*]156[*][*]
Калина Крумова [v]  сигнализирани за това и веднаг\а залавят двама от извършителите спирам вниманието ви на
[73]
157[*]158[*]
Калина Крумова [v]  това че единия е двайсе годишен а другия на четиринадесет години с две години по-малък от
[74]
..[*]159[*]160[*]161[*]
Калина Крумова [v]   жертвата партия Атака има информация че извършителите са доста повече на брой но това в
[75]
..[*]162[*]163[*]
Калина Крумова [v]   случая е по-малото зло освен наглостта четиринадесет годишно момче да изнасили две
[76]
..[*]164[*]165[*][*]
Калина Крумова [v]  години по-голямо българче тези момчета заснимат с а_а_а мобилен телефон деянието си
[77]
166[*]167[*]168[*]
Калина Крумова [v]  и го разпространяват в общественото пространство из познатите и в мрежата а_а_а аз лично
[78]
..[*]169[*]170[*]
Калина Крумова [v]  и моите колеги от партия Атака считаме че това макар и частен случай е наистина зверско
[79]
..[*]171[*]172[*]173[*]
Цецка Цачева [v]  <short> за
Калина Крумова [v]  престъпление и трябва да се знае какво се случва когато има такива благодаря ви
[80]
..[*]174[*]175[*]176[*]177[*]
Цветан Цветанов [v]  уважаема госпожо председател уважаеми
Цецка Цачева [v]  отговор вицепремиерът Цветан Цветанов
[k]  {noise}
[81]
..[*]178[*]
Цветан Цветанов [v]  дами и господа народни представители уважаема госпожо Крумова [inhalation] на
[82]
..[*]179[*]
Цветан Цветанов [v]  шестнадесети осми две хиляди и десета година около четиринадесет часа в районно
[83]
..[*]180[*]181[*]
Цветан Цветанов [v]  управление на полицията град Сливен е получена информация от отдел за закрила на детето
[84]
..[*]182[*]183[*]
Цветан Цветанов [v]  и община Сливен за извършено блудство с непълнолетно лице сел\о Ковачите област Сливен
[85]
..[*]184[*]185[*]186[*]
Цветан Цветанов [v]   незабавно след получаване на сигнала оперативна група посещава сел\о Ковачите където
[86]
..[*]187[*]
Цветан Цветанов [v]  извършва множество оперативно-издирвателни мероприятия целящи установяване на
[87]
..[*]188[*]189[*]
Цветан Цветанов [v]  фактическата обстановка по случая в резултат на установено наличие на хомосексуални
[88]
..[*]190[*]191[*]192[*]
Цветан Цветанов [v]  действия спрямо непълнолетно лице от мъжки пол осъществени от две лица живущи в сел\о
[89]
..[*]193[*]194[*]
Цветан Цветанов [v]  Злати войвода област Сливен едно от които непълнолетно по случая е образувано досъдебно
[90]
..[*]195[*]196[*]
Цветан Цветанов [v]   производство по член сто петдесет и седем от наказателния кодекс потърпевшият е
[91]
..[*]197[*]198[*]
Цветан Цветанов [v]  освидетелстван от съдебен лекар с участвалите в деянието са проведени беседи и
[92]
..[*]199[*]200[*]
Цветан Цветанов [v]  следствени действия след което двамата извършители са задържани за срок от двадесет и
[93]
..[*]201[*]202[*]
Цветан Цветанов [v]  четири часа в районното управление на полицията в Сливен за пълното изясняване на
[94]
..[*]203[*]204[*]
Цветан Цветанов [v]  обстоятелствата по случая е необходимо да се изчакат резултатите от психиатричната и
[95]
..[*]205[*]206[*]
Цветан Цветанов [v]  събедно-медицинска експертиза предвид факта че в процеса на провеждането на
[96]
..[*]207[*]208[*]
Цветан Цветанов [v]  досъдебното производство потърпевшият непълнолетен заявява че блудствените действия са
[97]
..[*]209[*]210[*]
Цветан Цветанов [v]   извършени доброволно съгласно свидетелски показания съществува видео запис изготвен
[98]
..[*]211[*]212[*]
Цветан Цветанов [v]  чрез мобилен телефон на един от извършителите апаратът е иззет по надлежния ред но
[99]
..[*]213[*]214[*]
Цветан Цветанов [v]  информацията не е потвърдена към момента в областна дирекция МВР Сливен няма
[100]
..[*]215[*]216[*]
Цветан Цветанов [v]  постъпили данни за събиране на подписка но това което в момента ми давате явно тва са
[101]
..[*]217[*]218[*]
Цветан Цветанов [v]  първите няколко дни когато се е събрала тази подписка [inhalation] превенцията и
[102]
..[*]219[*]220[*]
Цветан Цветанов [v]  предотвратяването на престъпления извършвани от и спрямо малолетни и непълнолетни
[103]
..[*]221[*]
Цветан Цветанов [v]  лица е приоритет в дейността на Министерство на вътрешните работи усилията ни са
[104]
..[*]222[*]223[*]
Цветан Цветанов [v]  насочени основно в посока разширяване и подобряване организацията на превантивната
[105]
..[*]224[*]225[*][*]
Цветан Цветанов [v]  дейност с цел по-малко деца да извършват или да стават жертва на престъпни посегателства
[106]
226[*]227[*]228[*]
Цветан Цветанов [v]  бързото разкриване на подобни престъпления са наша основна цел и ангажимент в тази
[107]
..[*]229[*]
Цветан Цветанов [v]  връзка над четиристотин служители от Министерство на вътрешните работи работят по
[108]
..[*]230[*]231[*]232[*]
Цветан Цветанов [v]  програма работата на полицията в училищ\ата която има за цел генерална превенция по
[109]
..[*]233[*][*]
Цветан Цветанов [v]  отношение на децата в училищната възраст изграждане на модели за безопасно поведение
[110]
234[*]235[*]236[*]
Цветан Цветанов [v]  у подрастващите и запознаване с първоначалните елементарни правни познания <short>
[111]
..[*]237[*][*]
Цветан Цветанов [v]  [inhalation] за периода първи първи две и десета до тридесети шести две и десета броят
[112]
238[*]239[*]240[*]
Цветан Цветанов [v]  на извършителите на блудствени действия от непълнолетни лица над непълнолетни е девет
[113]
..[*]241[*][*]
Цветан Цветанов [v]  компетентни да се произнесат относно вида и расзмера на наказанието на извършителите
[114]
242[*]243[*]244[*]
Цветан Цветанов [v]  както и основно наличието или липса на извършено престъпление е съдът в заключение бих
[115]
..[*]245[*]246[*]
Цветан Цветанов [v]  искал да подчертая че органите на полицията изпълняват служебните си задължения
[116]
..[*]247[*]248[*]249[*]
Цветан Цветанов [v]  безпристрастно без оглед деление на лицата по етнически признак и религия в случая
[117]
..[*]250[*]251[*]
Цветан Цветанов [v]  полицейските служители са действали изключително бързо и компетентно което е довело до
[118]
..[*]252[*]253[*]254[*][*]
Цветан Цветанов [v]   изясняване на фактическата обстановка по случая благодаря ви
Цецка Цачева [v]  благодаря реплика <short>
[119]
255[*]256[*]257[*]
Калина Крумова [v]  господин Цветанов благодаря ви много за отговора а_а_а с оглед на това че а партия
[k]  {noise}
[120]
..[*]258[*]259[*]
Калина Крумова [v]  Атака се е заела със случая тъй като общественото внимание наистина не беше фокусирано
[121]
..[*]260[*]261[*]
Калина Крумова [v]  върху този случай подписите които ви дадах са само от първите часове след а деянието в
[122]
..[*]262[*]
Калина Крумова [v]  момента те са наистина много повече и ще ви бъдат предоставени всички ако това е
[123]
..[*]263[*]264[*]
Калина Крумова [v]  необходимо но сам виждате от така заглавието на подписката това което искат хората в
[124]
..[*]265[*]266[*]267[*]
Калина Крумова [v]  Сливен една справедлива и адекватна присъда с оглед на това че а_а_а лично съм запозната
[125]
..[*]268[*]269[*]270[*]
Калина Крумова [v]  с този случай не съм склонна да приема за истина а_а_а това че а_а_а действията са
[126]
..[*]271[*][*]
Калина Крумова [v]  извършени доброволно на първо място защото има такъв видео материал и на второ място
[127]
272[*]273[*]274[*]
Калина Крумова [v]  защото всички знаем че в Сливен има много населени места където преобладаващото
[128]
..[*]275[*]276[*]
Калина Крумова [v]  население е ромско това е и другото ми притеснение което произтича от проблем не само
[129]
..[*]277[*]278[*][*]
Калина Крумова [v]  адекватната присъда а това че именно заради такива случаи а именно че заради такива
[130]
..[*]280[*]281[*]
Калина Крумова [v]  случаи се нагнетява общественото напрежение и тогава вече се говори за цигани и българи и
[131]
..[*]282[*]283[*]
Калина Крумова [v]   за това защо се е стигнало дотам и колко сме лоши и колко сме нетолерантни аз мисля че
[132]
..[*]284[*]285[*]
Калина Крумова [v]  българите ще бъдем нетолерантни до момента до който такива престъпления нямат своята
[133]
..[*]286[*]287[*]288[*]289[*]
Цветан Цветанов [v]  уважаема госпожо
Цецка Цачева [v]  благодаря дуплика
Калина Крумова [v]  адекватна присъда благодаря ви <dur=1>
[k]  {noise}
[134]
..[*]290[*]
Цветан Цветанов [v]  председател уважаеми дами и господа народни представители уважаема госпожо Крумова
[135]
..[*]291[*]292[*]293[*]
Цветан Цветанов [v]  <short> аз изнасям факти и данни около досъдебното производство не мога да изнеса пред
[136]
..[*]294[*]295[*]
Цветан Цветанов [v]  вас факти които може би трябва да бъдат чути защото все пак аз не бих искал да
[137]
..[*]296[*]297[*]298[*]
Цветан Цветанов [v]  манипулирам едно разследване и докато не се произнесат съответните компетентни органи
[138]
..[*]299[*]300[*]
Цветан Цветанов [v]  по психиатричната експертиза която трябва да бъде изготвена и тва което има събрано по
[139]
..[*]301[*]302[*]
Цветан Цветанов [v]  време на досъдебното разследване това са фактите които ви запознах и няма как да влияем
[140]
..[*]303[*]304[*]305[*]
Цветан Цветанов [v]  по някакъв начин на българския съд може би подобна подписка е хубаво по някое време да
[141]
..[*]306[*][*]
Цветан Цветанов [v]  бъде изпращана и на Висшия съдебен съвет за да си правят съответните насрещни проверки
[142]
307[*]308[*]309[*]
Цветан Цветанов [v]  по мотивите и присъдите които излизат от а българския съд и мога да ви дам за пример
[143]
..[*]310[*][*]
Цветан Цветанов [v]  вчерашния репортаж който беше по една национална телевизия за това което се случва
[144]
311[*]312[*]313[*]314[*]315[*][*]
Цветан Цветанов [v]  благодаря
Цецка Цачева [v]  <short> преминаваме към въпроси които са общо четири на брой по два
[k]  {noise}
[145]
316[*]317[*]318[*][*]
Цецка Цачева [v]  от народните преставители Атанас Мерджанов и Антон Кутев които имат отношение към
[146]
..[*]320[*]321[*][*]
Цецка Цачева [v]  системата за изработване на новите български лични документи [prol] договорът анексът
[147]
322[*]323[*]324[*]
Цецка Цачева [v]  мерки които трябва да бъдат предприети за осигуряване на временното издаване на новите
[148]
..[*]325[*]326[*]327[*]
Цецка Цачева [v]  документи а така също и събраните суми от такси [prol] за издаването им ще бъде обща
[149]
..[*]328[*]329[*]330[*]
Цецка Цачева [v]  процедура [prol] която ще протече по следния начин задаващите въпросите ще имат
[150]
..[*]331[*]332[*][*]
Цецка Цачева [v]  възможност в рамките по на две минути да изложат за всеки въпрос да изложат а_а_а да
[151]
..[*]334[*]335[*][*]
Цецка Цачева [v]  развият въпросите си след което ще има обш отговор тъй като темата е идинна и съответно
[152]
336[*]337[*]338[*]
Цецка Цачева [v]  реплики и дуплики от отговарящия вицепремиер [inhalation] първи започва с развиването на
[153]
..[*]339[*]340[*]
Цецка Цачева [v]  въпросите си народния представител Атанас Мерджанов те са два относно системата за
[154]
..[*]341[*][*]
Цецка Цачева [v]  изработване на новите български лични документи и относно анекс и неговото съдържание
[155]
342[*]343[*]344[*]
Цецка Цачева [v]  към договора за изработка на новите лични документи
Атанас Мерджанов [v]  благодаря ви госпожо
[k]  {noise}
[156]
..[*]345[*]346[*]
Атанас Мерджанов [v]  председател уважаеми колеги народни представители уважаеми господин заместник
[k]  {noise}
[157]
..[*]347[*]348[*]349[*]
Атанас Мерджанов [v]  министър-председател както вече стана ясно ние задаваме с колегата поредица
[k]  {noise}
[158]
..[*]350[*]351[*]
Атанас Мерджанов [v]  въпроси свързани с издаването на новите български лични документи <short> всъщност от
[159]
..[*]352[*]353[*]354[*]
Атанас Мерджанов [v]  първи април тази година има може би нещо символично в тази дата започна акцията за
[160]
..[*]355[*][*]
Атанас Мерджанов [v]  издаване на новите български лични документи <short> тази акция за съжаление обаче се
[161]
356[*]357[*]358[*]359[*]
Атанас Мерджанов [v]  превърна в тежка сага и изпитание заCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.