[1]
0[*]1[*]2[*]
Атанас Мерджанов [v]  всички български граждани и за българското общество като цяло <short> провалени лични
[2]
..[*]3[*]4[*]5[*]
Атанас Мерджанов [v]  съдби кариерни и житейски планове <short> бой за паспорти арести за паспорти глоби за
[3]
..[*]6[*]7[*]
Атанас Мерджанов [v]  паспорти <short> какъвто е случая вчера в четвърто районно полицейско управление във
[4]
..[*]8[*]9[*]
Атанас Мерджанов [v]  Варна <short> и така нататък <short> налице са също така намерения на граждански
[5]
..[*]10[*]11[*]
Атанас Мерджанов [v]  сдружения <short> за предявяване на претенции към Министерство на вътрешните работи и
[6]
..[*]12[*]13[*]14[*]
Атанас Мерджанов [v]  държавата като цяло налице са също така и изявления от вас господин министър и от
[k]  {noise}
[7]
..[*]15[*]16[*]17[*]
Атанас Мерджанов [v]  а_а_а <short> членове на вашия екип които взаимно си противоречат оправдавате се с
[k]  {noise}
[8]
..[*]18[*]19[*]20[*]21[*][*]
Атанас Мерджанов [v]  фирмата изпълнител Сименс <short> но според мен отговорът на въпроса се състои в
[k]  {noise}
[9]
22[*]23[*]24[*]
Атанас Мерджанов [v]  чисто управленска импотентнос и некомпетентнос проблемите са чисто
[k]  {noise}
[10]
..[*]25[*]26[*]27[*]
Атанас Мерджанов [v]  организационни в тая връзка с оправданията ви за фирмата изпълнител то моят въпрос е
[11]
..[*]28[*]29[*]
Атанас Мерджанов [v]  следният подписвали ли сте анекс или допълнителни споразумения към договора за
[12]
..[*]30[*][*]
Атанас Мерджанов [v]  изработка на новите лични документи подписан от вашия предшественик Михаил Миков
[13]
31[*]32[*]33[*]34[*]
Атанас Мерджанов [v]  <short> кога и с какви клаузи моля да получа копие от тези договори <short> и направо ще ви
[14]
..[*]35[*]36[*]37[*]
Атанас Мерджанов [v]   задам и втория въпрос кога възнамерявате да бъде предадена системата за издаване на
[15]
..[*]38[*]39[*]40[*]
Атанас Мерджанов [v]  новите български лични документи на МВР благодаря
Цецка Цачева [v]  вторият въпрос ако обичате да
[k]  {noise}
[16]
..[*]41[*]42[*]
Цецка Цачева [v]  раздадете да зададете и него защото ще по същество заедно двата въпроса в рамките на две
[k]  {noise}
[17]
..[*]43[*]44[*]45[*]46[*]
Антон Кутев [v]  уважаеми господин председател
Цецка Цачева [v]  минути <short> добре господин Антон Кутев
[k]  {noise}
[18]
..[*]47[*]48[*]
Антон Кутев [v]  уважаеми колеги уважаеми господин министър <short> а_а_а вми той моят колега вече ви
[19]
..[*]49[*]50[*]
Антон Кутев [v]  обоснова в общи линии а_а_а ситуацията [inhalation] а_а_а моите въпроси ще бъдат два
[20]
..[*]51[*]52[*]
Антон Кутев [v]  единия от тях касае [prol] какви мерки сте взели до момента за осигуряване на нормалното
[21]
..[*]53[*]54[*][*]
Антон Кутев [v]  издаване на документите [inhalation] а и съответно какви [prol] мерки предстои да вземете
[22]
55[*]56[*]57[*]58[*]
Антон Кутев [v]  а_а_а от медиите научихме че[prol] а_а_а дори обмисляте или може би вече сте направили
[23]
..[*]59[*]60[*]61[*]
Антон Кутев [v]  назначаване на нови хора в рамките на[prol] надявам се на критичните или на всички тоест
[24]
..[*]62[*]
Антон Кутев [v]  вс всички мерки които досега вие сте зели във връзка със издаването на паспортите и
[25]
..[*]63[*]64[*]65[*]
Антон Кутев [v]  кризата с тях и вторият ми въпрос е доколкото ми е известно<short> а_а_а в по този договор
[26]
..[*]66[*]67[*]68[*]
Антон Кутев [v]   до момента държавата не е плащала нищо а_а_а плащането ще се извърши след
[27]
..[*]69[*]
Антон Кутев [v]  стартирането на системата след приемането на системата в Министерството на вътрешните
[28]
..[*]70[*]71[*][*]
Антон Кутев [v]  работи тази система до момента не е приета което ще рече че най-вероятно плащане не е
[29]
72[*]73[*]74[*][*]
Антон Кутев [v]  извършвано към Сименс а тва е по силата на договора подписан от а_а_а Михаил Миков
[30]
75[*]76[*][*]
Антон Кутев [v]  въпросът ми в този случай е събират ли се такси през това време колко такси са събрани
[31]
77[*]78[*]79[*]80[*]
Антон Кутев [v]  къде се съхраняват и какво се случва с парите които сте събрали през времето от началото на
[32]
..[*]81[*]82[*]
Антон Кутев [v]   издаване на новите документи досега благодаря <short>
Цецка Цачева [v]  благодаря господин Кутев
[33]
..[*]83[*]
Цецка Цачева [v]  вицепремиерът и министър на вътрешните работи има възможност да отговори [prol] на
[34]
..[*]84[*]85[*]
Цецка Цачева [v]  четирте поставени въпроса
Цветан Цветанов [v]  уважаема госпожо председател уважаеми дами и господа
[k]  {noise}
[35]
..[*]86[*]87[*]88[*]
Цветан Цветанов [v]  народни представители уважаеми господин Мерджанов и господин Кутев аз
[k]  {noise}
[36]
..[*]89[*]90[*]
Цветан Цветанов [v]  благодаря за тези въпроси които задавате и се надявах че днес ше присъстват и и двамата
[37]
..[*]91[*]
Цветан Цветанов [v]  министри които участваха в процедурите преди това и сключването на договора който е
[38]
..[*]92[*]93[*]
Цветан Цветанов [v]  станал април месец две хиляди и девета година [inhalation] и има повече символика с тва
[39]
..[*]94[*][*]
Цветан Цветанов [v]  което казахте за започването на експлоатацията на системата която беше от март месец тази
[40]
95[*]96[*]97[*]
Цветан Цветанов [v]  към господин Мерджанов [exhalation] ше направя така една хронология на отговорите
[k]  {noise}
[41]
..[*]98[*]99[*]100[*]
Цветан Цветанов [v]   във връзка със зададените четири въпроса както е известно [exhalation] с изпълнение
[k]  {noise}
[42]
..[*]101[*]102[*]103[*][*]
Цветан Цветанов [v]  на системата за изработване на нови български лични документи е натоварена системата
[43]
104[*]105[*]106[*]
Цветан Цветанов [v]  фирмата Сименс с договор от тринадесети четвърти две хиляди и девета година по силата на
[44]
..[*]107[*]108[*]
Цветан Цветанов [v]   този договор както и съгласно двустранно подписан график Сименс е поел <short>
[45]
..[*]109[*]110[*]
Цветан Цветанов [v]  задължение за пускане на системата в екплоатация на двадесет и девети трети две хиляди и
[46]
..[*]111[*]112[*]
Цветан Цветанов [v]  десета година [inhalation] а приемането на системата е предвидено да стане с изришен
[47]
..[*]113[*]114[*]115[*]
Цветан Цветанов [v]  протокол за приемане срокът за подписването на който е уговорен на дванадесети четвърти
[48]
..[*]116[*]117[*]
Цветан Цветанов [v]  две хиляди и десета година [inhalation] в договора е уговорено приемането на системата да
[49]
..[*]118[*]119[*]120[*]
Цветан Цветанов [v]  се извърши след писмено уведомление от страна на Сименс за готовносттъ му за въвеждане
[50]
..[*]121[*]122[*]
Цветан Цветанов [v]  на системата в екплоатация като за целтъ следва предварително да са подписани всички
[51]
..[*]123[*]124[*]125[*]
Цветан Цветанов [v]  протоколи за приемане на отделните компоненти и дейности по договора [inhalation]
[52]
..[*]126[*]127[*]
Цветан Цветанов [v]  договорът предвижда процедура на уведомление от страна на изпълнителя <short>
[53]
..[*]128[*][*]
Цветан Цветанов [v]  предявяване на <short> възражения от страна на Министерство на вътрешните работи
[54]
..[*]130[*]131[*]
Цветан Цветанов [v]  отстраняване на съответните недостатъци докато тва бъде направено и приемане на
[55]
..[*]132[*]133[*]
Цветан Цветанов [v]  системата без възражения <short> за съжаление фирма Сименс не успя да спази уговорените
[56]
..[*]134[*]135[*]
Цветан Цветанов [v]  срокове за предаване на системата и едва на двадесет и шести пети две хиляди и десета
[57]
..[*]136[*]137[*]
Цветан Цветанов [v]  година вместо на дванадесети четвърти две хиляди и десета година отправи към
[58]
..[*]138[*]139[*]
Цветан Цветанов [v]  Министерство на вътрешните работи покана за приемане на дейностите по договора <short>
[59]
..[*]140[*]141[*]
Цветан Цветанов [v]  на деветнадесети седми две хиляди и десета година между МВР и Сименс е подписан
[60]
..[*]142[*][*]
Цветан Цветанов [v]  протокол в който са отразени възраженията на Министерствоо на вътрешните работи по
[61]
..[*]144[*]145[*]
Цветан Цветанов [v]  изпълнението на договора <short> и е поет ангажимент от изпълнителя да отстрани всички
[62]
..[*]146[*]147[*]
Цветан Цветанов [v]  недостатъци в конкретно определени срокове но не по-късно от двадесет и осми седми две
[63]
..[*]148[*]149[*]
Цветан Цветанов [v]  хиляди и десета година <short> едва на тридесети осми две хиляди и десета година е
[64]
..[*]150[*]151[*]
Цветан Цветанов [v]  получена информация от Сименс за напредъка по отстраняването на недостатъците отразени
[65]
..[*]152[*]153[*]
Цветан Цветанов [v]   в протокола от деветнадесети седми две хиляди и десета <short> в момента експертите на
[66]
..[*]154[*]155[*]
Цветан Цветанов [v]  министерството извършват анализ на всички компоненти на системата и извършените от
[67]
..[*]156[*]157[*]
Цветан Цветанов [v]  Сименс действия по отстраняване на конкретните недостатъци както и за дефинирането на
[68]
..[*]158[*]159[*]
Цветан Цветанов [v]  съществуващите към момента проблеми които представляват <short> възпрепятстват
[69]
..[*]160[*]161[*]
Цветан Цветанов [v]  нормалното й функциониране [inhalation] след тва изпълнителят ще следва да отстрани и
[70]
..[*]162[*]163[*]
Цветан Цветанов [v]  тези недостатъци което ще направи възможно приемането на системата <short> в обобщение
[71]
..[*]164[*]165[*]
Цветан Цветанов [v]   мога да кажа че системата е пусната в експлоатация в момента <short> тече предварителната
[72]
..[*]166[*]167[*]168[*]
Цветан Цветанов [v]   по договора процедура по приемането [inhalation] извървян е не лек пък по отстраняване на
[73]
..[*]169[*]170[*]
Цветан Цветанов [v]  сериозните недостатъци към момента е достигнат предвидения по договора производствен
[74]
..[*]171[*]172[*]173[*]
Цветан Цветанов [v]  капатицет капацитет все още обаче не е постигнато задоволително качество на някои от
[75]
..[*]174[*][*]
Цветан Цветанов [v]  техническите функционалности на системата което е пречка за цялостното й приемане по
[76]
..[*]176[*]177[*]178[*]
Цветан Цветанов [v]  смисъла на договора [inhalation] имаме уверението на фирма Сименс че в срок до тридесети
[77]
..[*]179[*]180[*]
Цветан Цветанов [v]  девети две хиляди и десета година най-късно системата ще бъде в състояние в което да бъде
[78]
..[*]181[*]182[*]
Цветан Цветанов [v]  възможно нейното приемане дълбоко се надявам че този път фирмата изпълнител ще
[79]
..[*]183[*]184[*]185[*]
Цветан Цветанов [v]  изпълни своите поети ангажименти <short> що се касае до анекс и споразумения които са
[80]
..[*]186[*]187[*]188[*]
Цветан Цветанов [v]  направени допълнително към договор рег <short> номер девет едно тридесет и едно от
[81]
..[*]189[*]190[*]
Цветан Цветанов [v]  тринадесети четвърти две хиляди и девета година е подписан анекс на двадесет и първи
[82]
..[*]191[*]192[*]
Цветан Цветанов [v]  единадесети две хиляди и девета година с който е удължен с шест месеца първоначално
[83]
..[*]193[*]194[*]195[*]
Цветан Цветанов [v]  уговорения срок за изпълнение на всички дейности по договора от страна на Сименс до
[84]
..[*]196[*]197[*][*]
Цветан Цветанов [v]  тринадесети четвърти две хиляди и десета година преразгледан е гратисният срок за
[k]  {noise}
[85]
198[*]199[*]200[*]201[*]
Цветан Цветанов [v]  плащане на цената по договора и е детайлизиран и допълнен първоначалният график за
[86]
..[*]202[*]203[*]
Цветан Цветанов [v]  междинните и крайни срокове по изпълнение на отделните дейности в анса анекса се
[87]
..[*]204[*]205[*][*]
Цветан Цветанов [v]  детайлизират количествата и сроковете за доставка на бланките за паспорт лична карта
[88]
206[*]207[*]208[*]
Цветан Цветанов [v]  и се доставят <short> договарят по сметка за фирмата изпълнител да бъдат предоставени
[89]
..[*]209[*]210[*][*]
Цветан Цветанов [v]  лиценз за една от защитите на документите за целия срок на договора от седем години
[90]
..[*]212[*][*]
Цветан Цветанов [v]  [inhalation] няма проблем да ви бъде предоставен анекс на този договор но този анекс е
[91]
213[*]214[*]
Цветан Цветанов [v]  направен във връзка с огромното забавяне на системата и уточняване на графика по нейното
[92]
..[*]215[*]216[*]217[*]
Цветан Цветанов [v]  изпълнение към господин Кутев [exhalation] тва което е за таксите за издаване на
[k]  {noise}
[93]
..[*]218[*]219[*]
Цветан Цветанов [v]  нови лични документи и къде се съхраняват те съгласно разпоредбите на параграф двадесет
[94]
..[*]220[*]221[*]
Цветан Цветанов [v]  и осми <short> към закона за изменение и допълнение на закона за българските документи за
[95]
..[*]222[*]223[*]
Цветан Цветанов [v]   самоличност е открита отделна сметка за чужди средства [inhalation] на името на
[96]
..[*]224[*]
Цветан Цветанов [v]  Министерство на вътрешните работи в Българска народна банка от началото на издаването
[97]
..[*]225[*]226[*]227[*]
Цветан Цветанов [v]  на нови български документи <short> от осми девети две хиляди и десета година тоест до
[98]
..[*]228[*][*]
Цветан Цветанов [v]  осми десети две хиляди и десета година в горепосочената банкова сметка са постъпили
[99]
229[*]230[*]231[*]232[*]
Цветан Цветанов [v]  четиридесет и седем милиона лева които са на съхранение в БНБ [inhalation] не е
[k]  {noise}
[100]
..[*]233[*]234[*]
Цветан Цветанов [v]  тайна [exhalation] че още с стартирането на системата от двадесет и девети трети две хиляди
[101]
..[*]235[*]236[*]
Цветан Цветанов [v]  и десета година възникват проблеми свързани с нейното функциониране противно на
[102]
..[*]237[*]238[*]
Цветан Цветанов [v]  поетите ангажименти от фирмата изпълнител през първия месец изобщо не можеха да бъдат
[103]
..[*]239[*]240[*]
Цветан Цветанов [v]  достигнати първоначалните предвидени производствени капацитети само за илюсттрация ще
[104]
..[*]241[*]242[*]
Цветан Цветанов [v]   посоча за периода от двадесет и девети трети две хиляди и десета година и до средата на
[105]
..[*]243[*]244[*]
Цветан Цветанов [v]  месец април вместо предвидените седем хиляди и осемстотин позиции на ден ние
[k]  {noise}
[106]
..[*]245[*]246[*]
Цветан Цветанов [v]  обработвахме не повече от четиристотин документа на ден което представляваше около пет
[k]  
[107]
..[*]247[*]248[*]
Цветан Цветанов [v]  процента изпълнение по договора по графика който беше приет <short> не само през първия
[108]
..[*]249[*]250[*]
Цветан Цветанов [v]  месец между края на месец юли доставената техника в тридесетте центрове за
[109]
..[*]251[*]252[*]
Цветан Цветанов [v]  персонализация дефектираха толкова често че правеха невъзможно функционирането на
[110]
..[*]253[*]254[*][*]
Цветан Цветанов [v]  системата <short> отново само за илюстрация следните факти за периода първи шести до
[111]
..[*]256[*]
Цветан Цветанов [v]  двадесет и осми седми две хиляди и десета година системата е работила <short> напълно в
[112]
..[*]257[*]258[*]
Цветан Цветанов [v]  тридесетте <short> центъра за персонализация само през четири от общо четиридесет и два
[113]
..[*]259[*]260[*]261[*]
Цветан Цветанов [v]  работни дни като за тези четири дни няма два последователни дни по-дълъг от двадесет и
[114]
..[*]262[*]263[*]
Цветан Цветанов [v]  четири часа през които системата да е работила напълно и във всички центрове <short> през
[115]
..[*]264[*]
Цветан Цветанов [v]   този първоначален и най-тежък период Министерство на вътрешните работи предприе
[116]
..[*]265[*]266[*]
Цветан Цветанов [v]  системата предприе действия системата от организационни мерки за да може да
[117]
..[*]267[*]268[*][*]
Цветан Цветанов [v]  функционира по-добре на ежедневни срещи с експерти от изпълнителя се ангажираха
[118]
..[*]270[*]271[*]
Цветан Цветанов [v]  състоянието на системата да се подобрява <short> като се надявахме че резултатите ще бъдат
[119]
..[*]272[*]273[*]274[*]275[*]
Цветан Цветанов [v]   осезаеми във период на преговори аз лично съм бил в контакт на ежеседмична база
[120]
..[*]276[*]277[*]
Цветан Цветанов [v]  директно с ръководството на Сименс в централата в Мюнхен с настояване за спешни мерки
[121]
..[*]278[*]279[*][*]
Цветан Цветанов [v]  за координация по решаване на тези проблеми [inhalation] отделно от това всички екипи на
[122]
280[*]281[*]
Цветан Цветанов [v]  МВР отговорни за издаването на лични документи и огромен брой служители работеха
[123]
..[*]282[*]283[*]284[*]
Цветан Цветанов [v]  първоначално денонощно а след първия месец с удължено работно време в пунктовете за
[124]
..[*]285[*]286[*]
Цветан Цветанов [v]  персонализация само от пети пети две хиляди и десета година от служителите на МВР е
[125]
..[*]287[*]288[*]
Цветан Цветанов [v]  положен почти тринадесет хиляди часа извънреден труд [inhalation] в пункта на СДВР
[126]
..[*]289[*]290[*]291[*]
Цветан Цветанов [v]  например беше въведен трисменен режим на работа от месец май премина в двусне
[127]
..[*]292[*]293[*]
Цветан Цветанов [v]  двусменен режим на работа от седем до двадесет и три часа <short> до тридесети шести две
[128]
..[*]294[*]295[*][*]
Цветан Цветанов [v]  хиляди и десета година там се работеше във всички празнични и съботни дни а за периода
[129]
296[*]297[*]298[*]
Цветан Цветанов [v]  двадесет и девети трети две и десета двадесет и пети седми служителите на МВР във всички
[130]
..[*]299[*]300[*][*]
Цветан Цветанов [v]  пунктове за персонализация са работили извънредно общо четиринадесет съботи и недели
[131]
301[*]302[*]303[*]
Цветан Цветанов [v]  тъй като е известно също така че през две хиляди и десета година изтича срокът на
[132]
..[*]304[*]305[*]
Цветан Цветанов [v]  валидност на голям брой български документи които бяха издадени през две хилядната
[133]
..[*]306[*]307[*]308[*]
Цветан Цветанов [v]  година и с оглед да се избегне пиковото натоварване по предложение на МВР беше
[134]
..[*]309[*]310[*]
Цветан Цветанов [v]  продължен срокът за валидност на личните карти и свидетеклствата за управление на
[135]
..[*]311[*]312[*]
Цветан Цветанов [v]  моторни превозни средства <short> издадени с изтичашвъв валидност през две хиляди и
[136]
..[*]313[*]314[*]
Цветан Цветанов [v]  десета година с още шест месеца <short> беше разпространена информация че подмяната на
[137]
..[*]315[*]316[*]
Цветан Цветанов [v]  валидните документи за самоличност не е задължителна въпреки тези мерки беше
[138]
..[*]317[*]318[*]
Цветан Цветанов [v]  констатиран повишен интерес от гражданите към новите документи за самоличност голям
[139]
..[*]319[*]320[*]
Цветан Цветанов [v]  брой от тях не са се възползвали от предоставената им възможност за ползване още шест
[140]
..[*]321[*]
Цветан Цветанов [v]  месеца на тяхното удължаване на документите които български граждани не напускат
[141]
..[*]322[*]323[*]324[*]
Цветан Цветанов [v]  пределите на страната <short> въпреки че имаха също така издадени документи които са с
[142]
..[*]325[*]326[*][*]
Цветан Цветанов [v]  издадени лични документи до две хилядната година като безсрочни <short> за <short>
Цветан Цветанов [nv]  {noise}
[143]
..[*]328[*]329[*]
Цветан Цветанов [v]  народните представители а и за гражданите сигурно е по-важно да посочат техническите и
Цветан Цветанов [nv]  
[144]
..[*]330[*]331[*]
Цветан Цветанов [v]  организационни мерки които към днешна дата МВР е предприело и предприема за
[145]
..[*]332[*]333[*]
Цветан Цветанов [v]  преодоляване на проблема с опашките [inhalation] разпределени бяха допълнително
[146]
..[*]334[*]
Цветан Цветанов [v]  технически средства за снемането на биометрически данни и откриването на нови работни
[147]
..[*]335[*]336[*]
Цветан Цветанов [v]  места там където тва е необходимо създадена е организация за работа при удължено работно
[148]
..[*]337[*]338[*]339[*]
Цветан Цветанов [v]   време с редуцира с редуциране пунктовете за приемане на изявления на в страната
[149]
..[*]340[*][*]
Цветан Цветанов [v]  отпуснати са щатни бройки за увеличаване на състава ангажиран с приемане на заявления
[150]
341[*]342[*]343[*]344[*]
Цветан Цветанов [v]  и връчване на готови документи като за СДВР вече са назначени четиридесет допълнителни
[151]
..[*]345[*]346[*]
Цветан Цветанов [v]  а_а_а щатни бройки което даде възможност за всички полицейски управления на
[152]
..[*]347[*]348[*]
Цветан Цветанов [v]  Министерство на вътрешните работи в столичната дирекция на вътрешните работи да се
[153]
..[*]349[*]350[*]351[*]
Цветан Цветанов [v]  премине от първи яну а_а_а септември тази година на двусменен режим на работа с
[154]
..[*]352[*][*]
Цветан Цветанов [v]  граждани от шест до двадесет и един часа [exhalation] за обслужване на най-натоварените
[155]
353[*]354[*][*]
Цветан Цветанов [v]  пунктове в Пловдив Варна Русе Стара Загора Кърджали както и за подпомагане дейностите
[156]
355[*]356[*]357[*]358[*]
Цветан Цветанов [v]  по персонали по персонализиране на приети от консултантските служби документи
[157]
..[*]359[*]
Цветан Цветанов [v]  консулските служби за документи за самоличност бяха отпуснати допълнително петдесет и
[158]
..[*]360[*]361[*]362[*]
Цветан Цветанов [v]  шест щатни бройки <short> в КАТ СДВР освен освен в двусменен режим на работа с
[159]
..[*]363[*]
Цветан Цветанов [v]  граждани и системата за управление на опашките е въведена електронна услуга за справка
[160]
..[*]364[*]365[*][*]
Цветан Цветанов [v]  чрез интернет [inhalation] на номера които се обработват в момента за справяне с проблема
[161]
366[*]367[*][*]
Цветан Цветанов [v]  с недостига на паспортни бланки доставяни от изпълнителя организира незабавен транспорт
[162]
368[*]369[*]370[*]
Цветан Цветанов [v]  <short> за разпространение на доставените в централния склад на МВР бланки из пунктовете
[163]
..[*]371[*]372[*]373[*]
Цветан Цветанов [v]   в цялата страна включително и за реагиране при специални нужди например <short>
[164]
..[*]374[*][*]
Цветан Цветанов [v]  заделени са допълнителни количества бланки за Кърджали във връзка с празника Рамазан
[165]
375[*]376[*]377[*]
Цветан Цветанов [v]  [inhalation] непосредствено са следи ситуацията в страната по отношение
[166]
..[*]378[*]379[*]
Цветан Цветанов [v]  работоспособносттъ на системата наличие на опашките от граждани спазване срокове за
[167]
..[*]380[*]
Цветан Цветанов [v]  издаване на документи за самоличност в резултат на предприетите мерки в София вече е
[168]
..[*]381[*]382[*][*]
Цветан Цветанов [v]  овладяна <short> като цяло ситуацията има все още натрупване в сутрешните ранни часове
[169]
383[*]384[*]385[*]
Цветан Цветанов [v]  но в следобедните и по-късни часове около двайсе двайсе и един часа имаме опашки с около
[170]
..[*]386[*]387[*]388[*]
Цветан Цветанов [v]  пет шест човека [inhalation] с назначаването на допълнителния персонал [exhalation] се
[171]
..[*]389[*]390[*]
Цветан Цветанов [v]  надявам че всичко тва което сме предприели допълнително ще бъде намалено като
[172]
..[*]391[*]392[*]
Цветан Цветанов [v]  напрежение още един проблем продължава да стой от страна на фирмата изпълнител
[173]
..[*]393[*]394[*]
Цветан Цветанов [v]  доставката на паспортните бланки още първоначално заявените и предвидените по договора
[174]
..[*]395[*]396[*]397[*]
Цветан Цветанов [v]  количества бяха доставени със забава от около три месеца и тази забава на доставките
[175]
..[*]398[*]399[*]400[*]
Цветан Цветанов [v]  продължава факт е че недостигът на паспортиCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.