[1]
0*1*
Ю.Ст. [v]  при Софийския университет като специалист филолог асистент доцент от хиляда деветстотин осемдесет
[2]
..*2*
Ю.Ст. [v]  и четвърта година и професор от хиляда деветстотин деветдесет и шеста година <short> тя продължава
[3]
..*3*
Ю.Ст. [v]  научната традиция на професор Стойко Стойков професор Кирил Мирчев и други изтъкнати наши
[4]
..*4*5*
Ю.Ст. [v]  езиковеди <short> през хиляда деветстотин седемдесет и четвърта година й е присъдена научната степен
[5]
..*6*
Ю.Ст. [v]  доктор а през хиляда деветстотин деветдесет и четвърта година доктор на филологическите науки
[6]
..*7*8*
Ю.Ст. [v]  [inhalation] многобройни и високо ценени са приносите й в областта на българската фонетика
[7]
..*9*
Ю.Ст. [v]  диалектологията лексикологията ареалната лингвистика езиковата култура и особено словообразуването
[8]
..*10*11*
Ю.Ст. [v]   където тя се утвърждава като водещ изследовател <short> професор Василка Радева е автор на две
[k]  кашляне
[9]
..*12*13*
Ю.Ст. [v]  дисертационни разработки дванайсет монографии книги речници учебници помагала за студенти и над
[k]  
[10]
..*14*
Ю.Ст. [v]  двеста научни статии публикувани у нас и в чужбина трудовите й са широко известни не са между
[11]
..*15*
Ю.Ст. [v]  българистите в България но и сред чуждестранните слависти и българисти дългогодишната
[12]
..*16*
Ю.Ст. [v]  преподавателска дейност на професор Василка Радева е допринесла за обучението на поколения
[13]
..*17*18*
Ю.Ст. [v]  студенти специализанти и докторанти като преподавател тя е взискателна и всеотдайна така че успява да
[14]
..*19*
Ю.Ст. [v]   мотивира мнозина да избират трудния път на изследователи на езика <short> от хиляда деветстотин
[15]
..*20*21*
Ю.Ст. [v]  седемдесет и девета до хиляда деветстотин осемдесет и втора година професор Василка Радева работи
[16]
..*22*
Ю.Ст. [v]  като лектор по български език литература и култура в Лайпцигския университет а десет години по-късно
[17]
..*23*
Ю.Ст. [v]   от осемдесет и девета до деветдесет и втора година във Свободния университет в Берлин <short> след
[18]
..*24*
Ю.Ст. [v]  завръщането си в България многократно е била канена като гостуващ професор във Саарския
[19]
..*25*
Ю.Ст. [v]  университет благодарение на опита си в преподаването на чужденци както и на дейността си като
[20]
..*26*27*
Ю.Ст. [v]  директор на Летния семинар за чуждестранни българисти и слависти професор Василка Радева добавя
[21]
..*28*
Ю.Ст. [v]  към своите научни интереси и областта на чуждоезиковото обучение издавайки учебници научни
[22]
..*29*30*
Ю.Ст. [v]  ръководства и Българска граматика за носители на немски език нейната грижа за българистиката и
[23]
..*31**
Ю.Ст. [v]  отговорността й към българския език се изразяват също така в издателската и съставителската й дейност
[24]
32*33*
Ю.Ст. [v]  от хиляда деветстотин деветдесет и пета година професор Василка Радева е главен редактор на списание
[25]
..*34*
Ю.Ст. [v]   "Българска реч" издание на Факултета по славянски филологии <short> и фондация "Професор доктор
[26]
..*35**
Ю.Ст. [v]  Максим Младенов" благодарение на инициативността на своя главен редактор списанието привлича за
[27]
36*37*
Ю.Ст. [v]  сътрудници значителен брой млади учени наред със утвърдени автори <short> безспорният научен
[28]
..*38*
Ю.Ст. [v]  авторитет на професор Василка Радева се проявява и в нейното участие като член на Специализирания
[29]
..*39*
Ю.Ст. [v]  научен съвет по езикознание на Научната комисия по филология към Президиума на ВАЧ и на
[30]
..*40*41*
Ю.Ст. [v]  Постоянната комисия по хуманитарни науки и изкуства при Националната агенция по оценяване и
[31]
..*42*
Ю.Ст. [v]  акредитация на висшите училища в България обичан колега и отличен администратор добре известна
[32]
..*43*44*
Ю.Ст. [v]  със своята безукорна честност принципност и уважение към академическите ценности професор
[33]
..*45*
Ю.Ст. [v]  Василка Радева участва в управлението на Факултета по славянски филологии като заместник-декан и в
[34]
..*46*
Ю.Ст. [v]  продължение на два мандата във Академическия съвет на Софийския университет <short> невъзможно е
[35]
..*47*48*
Ю.Ст. [v]  в няколко минути да се вместят делата на един пълноценен осмислен отдаден на любовта към
[36]
..*49*50*
Ю.Ст. [v]  българския език житейски път още по-непосилно е да се представи яркото неповторимо топло човешко
[37]
..*51*52*
Ю.Ст. [v]  присъствие на личността на професор Василка Радева за онези които не я познават <short> затова
[38]
..*53*
Ю.Ст. [v]  позволете ми да завърша това кратко и повърхностно изложение с едно просто обръщение към нея
[39]
..*54*55*
Ю.Ст. [v]  <short> скъпа уважаема професор Радева благодарим ви че сте сред нас благодарим ви защото за онези
[40]
..*56*57*
Ю.Ст. [v]  които ви познават вашето присъствие тук и сега е гаранция за морал и отговорност към езика
[k]  
[41]
..*58*59*
В.М. [v]  уважаеми колеги скъпи журналисти скъпи гости уважаеми колеги от Европейската
[k]  аплодисменти
[42]
..*60*61*
В.М. [v]  комисия <short> щастливи сме че за шеста поредна година <short> имаме честта и удоволствието да се
[43]
..*62*
В.М. [v]  съберем на този специализиран форум <short> за да говорим за проблемите на българския език езикът
[44]
..*63*64*
В.М. [v]  който ни обединява без оглед на възраст пол професия <short> тази инициатива придоби широка
[45]
..*65*
В.М. [v]  популярност <short> и за нас е истинска чест че с годините студентите ни от специалността Българска
[46]
..*66*67*
В.М. [v]  филология се увличат все повече и повече <short> с интерес и задълбоченост наблюдават и анализират
[47]
..*68*69*
В.М. [v]  речта на публично говорещите хора <short> с което показват не само от професионалната си
[48]
..*70*
В.М. [v]  компетентност но и своята гражданска позиция водена от разбирането че езикът е израз на ценностната
[49]
..*71*72**
Н.Ст. [v]  радостни сме да приветстваме тук на нашия форум колеги от пет български университета и от
В.М. [v]  система на човека <short>
[50]
..*74*
Н.Ст. [v]  университет във чужбина журналисти преводачи представители на Европейската комисия <short> днес
[51]
..*75*76*
Н.Ст. [v]  тук присъстват и журналисти от водещите медии в България които със своя професионализъм и
[52]
..*77*
Н.Ст. [v]  представяне на своята висока езикова култура във ефир не спират да оправдават нашето доверие <short>
[53]
..*78*79*
Н.Ст. [v]  често ни упрекват че едни и същи журналисти се награждават ежегодно се повтарят имена на
[54]
..*80*
Н.Ст. [v]  журналисти и на телевизии ние обаче сме категорични че място във такъв форум имат всички които
[55]
..*81*82*
Н.Ст. [v]  уважават езика освен това всяка година при нас като студенти идва ново поколение българисти които
[56]
..*83*
Н.Ст. [v]  посочват все едни и същи имена а това мисля че е безусловен критерий за обективност <short> тъжната
[57]
..*84*
Н.Ст. [v]  истина обаче е че се увеличават телевизиите от които все по-често звучи диалектна реч нецензурни думи
[58]
..*85*86*
Н.Ст. [v]   или езикова агресия <short> всичко това влиза ежедневно в българските домове и става модел за
[59]
..*87*
Н.Ст. [v]  езиково поведение <short> вярно е а и все по-вярно ще става твърдението че днес журналистите от
[60]
..*88**
Н.Ст. [v]  всички медии печатни електронни оказват по-силно влияние върху речевото поведение на младите хора
[61]
89*90*
Н.Ст. [v]  разбира се наред и със други фактори като интернет улицата музиката за съжаление на последно място
[62]
..*91*
Н.Ст. [v]  училището <short> езиковедската общност се изолира а езиковите бележки в българските вестници и
[63]
..*92*93*
Н.Ст. [v]  рубриките в телевизиите имат изключително малко влияние <short> преди година на един научен форум
[64]
..*94*
Н.Ст. [v]  колега от Нов български университет ни попита обвинявайки защо сме наградили точно <short> даден
[65]
..*95*
Н.Ст. [v]  журналист той бил чул грешки в неговото предаване което насочило към съмнение във стойността на
[66]
..*96**
Н.Ст. [v]  нашите награди ние от своя страна само във това изказване на колегата регистрирахме четири грешки
[67]
97*98*
Н.Ст. [v]  четири отклонения от книжовноезиковата норма <short> и се питаме ъ_ъ_ъ докога ще пазим тази
[68]
..*99*
Н.Ст. [v]  дистанция не си ли даваме сметка че всеки греши било то журналист езиковед или човек с какъв с
[69]
..*100*
Н.Ст. [v]  каквато и да било професия според нас крайно време е езиковедите да престанат със назидателните си
[70]
..*101*
Н.Ст. [v]  изказвания и да свалим обвинително сочещия си пръст <short> всички знаем че езика има свои
[71]
..*102*103*
Н.Ст. [v]  механизми с които да се запази а нашата задача е да уважаваме езика си и да знаем кога и как да
[72]
..*104*
Н.Ст. [v]  употребяваме неговото богатство <short> нашия форум ще се пази и ще съществува докато журналисти
[73]
..*105*106*
Н.Ст. [v]  от много телевизии продължават да говорят за тиории ижидневници да въ замола тъз да земеме
[74]
..*107*
Н.Ст. [v]  повтарам да напрайме и много много други от друга страна политическата реч става все по-агресивна и
[75]
..*108*
Н.Ст. [v]  тук никой не може да се намеси защото преди да говорим за езикова култура говорим за лично
[76]
..*109*110*
Н.Ст. [v]  възпитание за морал и за отговорност ако човек не е успял да изгради тези неща като част от
[77]
..*111*
Н.Ст. [v]  личностната си култура няма как да намери подхода към думите няма как да изгради богати светове
[78]
..*112**
Н.Ст. [v]  няма как да не бъде агресивен много е трудно днес да се направи цялостна оценка на политическата реч
[79]
113*114*
Н.Ст. [v]  все още сме очакване в очакване на чудото и даваме шанса който се полага на взелите се да разрешават
[80]
..*115*
Н.Ст. [v]  сложните икономически и социални проблеми <short> но не забравяме че чрез езика политическата идея
[81]
..*116*117*
Н.Ст. [v]   достига до човека оправдава надеждите и очакванията му <short> езиковата агресия на българските
[82]
..*118*
Н.Ст. [v]  политици е преди всичко въпрос на морал и лично възпитание тя е израз на стремеж да покажем
[83]
..*119*120*
Н.Ст. [v]  егоистично себе си да нападаме другия без да зачитаме мнението му кауза която европейските политици
[84]
..*121*
Н.Ст. [v]  отдавна са осмислили за която непрекъснато се борят за съжаление българската политическа реч не
[85]
..*122*
Н.Ст. [v]  може да излезе от клишето смущаващо е и речевото поведение на редица министри които чрез
[86]
..*123*
Н.Ст. [v]  неадекватното си езиково поведение нарушават общоприети принципи и норми на общуването и
[87]
..*124*
Н.Ст. [v]  спазване на езикови правила <short> обидно е например министъра на транспорт да говори непрекъснато
[88]
..*125*126*
Н.Ст. [v]   за летищ\а <short> заместник-пред прецедателя на Народното събрание <short> да не спазва основни
Н.Ст. [nv]  
[89]
..*127*
Н.Ст. [v]  книжовноезикови правила а от трибуната на Парламента да ни заливат диалектни думи и форми агресия
[90]
..*128**
Н.Ст. [v]  и нетолерантност <short> не спира процесът на преекспониране на аза и незачитането на другия <short>
[91]
129*130*
Н.Ст. [v]  българските политици научиха няколко фрази и непрекъснато се крият за тях което не ни позволява чрез
[92]
..*131*
Н.Ст. [v]   словото да разберем и да разпознаем човека да вникнем в идеите му да осмислим езика му като част от
[93]
..*132*
Н.Ст. [v]  цялостната му система но няма да се изморим да повтаряме че няма езикова норма която българските
[94]
..*133*134*
Н.Ст. [v]  политици като цяло да не нарушават изводите от това са разбира се двупосочни защото езика е жива и
[95]
..*135*
Н.Ст. [v]  динамична система и нашите наблюдения ясно показват процеси със уставе установен характер в
[96]
..*136*137*
Н.Ст. [v]  разговорната практика


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.