Лична информация 1
Име Атанас Росенов Атанасов
Звание и степен доктор по филология
Месторабота Катедра по български език
Факултет по славянски филологии
СУ “Св. Климент Охридски”
e-mail 2
Образование
2006 научна степен "доктор по филология"
2006 защитена дисертация на тема: “Безличните предикати в СБЕ (аргументна структура и компютърен модел на описание)”
2002-2005 редовна докторантура в Катедрата по български език, ФСФ, СУ
1995-2000 висше образование (магистър), специалност Българска филология, СУ “Св. Климент Охридски”
Професионална квалификация
2006 редовен асистент по български език, Катедра по български език, ФСФ, СУ
2003-2004 член на екипа на ФСФ по проекта Младежката комуникация, с финансовата подкрепа на ЮНЕСКО (2003-2004), №1647 по договора с НИС на СУ
2003-2006 хоноруван асистент по български език, Катедра по български език, ФСФ, СУ
Семинарни занятия
  синтаксис, компютърни речници, съвременен български език, формално описание на естествените езици, съвременни лингвистични теории
Основни интереси
  синтаксис, разговорна реч, компютърна лингвистика
Copyright 2009, bgspeech.net. Всички права запазени. За контакти: bgspeech@gmail.com