Лична информация 1
Име Гергана Кирилова Дачева
Звание и степен доцент, доктор по филология
Месторабота Катедра по български език
Факултет по славянски филологии
СУ “Св. Климент Охридски”
e-mail 2
Образование
1999 доктор по филология (тема: “Семиотика и стилистика: някои проблеми на тяхната интеграция и диференциация”)
1989-1993 редовна аспирантка в Катедрата по български език, ФСФ, СУ
1988 специализация по стилистика в Катедрата по български език, ФСФ, СУ “Св. Климент Охридски”
1987 магистър, висше образование, специалност Българска филология, СУ “Св. Климент Охридски”
Професионална квалификация
2004 член на екипа на проекта Разработване на стратегия за външно оценяване на степента на постигане на ДОИ за УС в края на началния етап (ІV клас) и в края на основната образователна степен (VІІІ клас) по културно-образователните области "Български език и литература" и "Математика, информатика и информационни технологии", с финансовата подкрепа на Фондация "Отворено общество" - София
2003 доцент по стилистика и история на новобългарския книжовен език
1998 – 2003 главен асистент в Катедрата по български език, ФСФ, СУ
1995 – 1998 редовен асистент в Катедрата по български език, ФСФ, СУ
1989 – 1995 хоноруван асистент по филологически практикум, фонетика, лексикология и стилистика в Катедрата по български език, ФСФ, СУ “Св. Климент Охридски”
Семинарни занятия и лекции
Семинарни занятия стилистика на СБКЕ, филологически практикум, фонетика, лексикология, история на новобългарския книжовен език
Лекционни курсове стилистика,история на новобългарския книжовен език, семиотика, български език и стилистика, семиостилистика, езикови модели през Възраждането, практическа стилистика в СУ
функционална стилистика, езикови модели през Възраждането, български език (с доц. д-р Йовка Тишева) в НБУ
Основни интереси
  семиотика, стилистика (стилистични кодове на комичното, автобиографичния жанр в българската литература и устните интервюта, свързани с автобиографични разкази, основни характеристики и сходни кодове на разказването за себе си в минал план и др.), история на новобългарския книжовен език
Copyright 2009, bgspeech.net. Всички права запазени. За контакти: bgspeech@gmail.com