Лична информация 1
Име Искра Ангелова Ликоманова
Звание и степен

професор, доктор на филологическите науки

Месторабота Катедра по славянско езикознание
Факултет по славянски филологии
СУ “Св. Климент Охридски”
e-mail 2
Образование
2003 Специализация в Jesus College, Оксфорд
1997 Специализация в St. John’s College, Оксфорд
1995 Изследователска програма в Pontificio Istituto Orientale, Centro Aletti, Рим
1993 Летен университет по полонистика, Рим
1993 Изследователска програма във Варшавския университет
1992 Източноевропейско лятно училище, Варшава
1987-1988 Изследователска програма по чешки език, Чешка академия на науките, Прага
1979-1983 доктор по филология (сравнителна граматика), Ягелонски университет, Краков
1974-1979 магистър по славянски езици и литература (полски, сърбо-хърватски, руски), Софийски университет
Професионална квалификация
2009-2010 лектор в Университета “La Sapienza”, Рим
2007- ръководител на проекта Старинна българска култура в полиетничен контекст (фолклор, език, традиции на банатските българи във Войводина) с подкрепата на Фонд „Научни изследвания” на МОН, договор № 1842/7.11.2007 г.
2007 професор в Катдрата по славянско езикознание на ФСФ, СУ
2006 доктор на филологическите науки
2005 член на екипа на проекта Балканските традиции - съжителство на култури, религии и езици, с финансовата подкрепа на Фондация "Отворено общество" - София
2002- координатор на международния проект “Balkan media-mutual readings”(Софийски университет, Университета в Скопие, Белградски университет)
2002- координатор на магистърската програма “Преводач-редактор”, Факултет по славянски филологии, Софийски университет
2001-2002 координатор на проекта “Библиотека Славика” по програма на Фондация “Отворено общество” www.libsu.uni-sofia.bg/slavica
2000-2003 заместник-декан на Факултета по славянски филологии, Софийски университет
2001 гост-професор в Университета “La Sapienza”, Рим по програмата на НАТО
1999-2001 участие в екипа на международната изследователска програма на Централноевропейския университет, Прага
1998 гост-професор в Университета “La Sapienza”, Рим по програма “Tempus”
1998- експерт в Министерството на образованието и науката, Комисия по български език
1997- доцент в Катедрата по славянско езикознание на ФСФ, СУ (Теория на превода)
1995-1997 старши научен сътрудник в Института за български език, БАН
1995- хоноруван преподавател по полски (историческа граматика и съвременен полски език), Великотърновски университет
1994-1996 координатор на екипа на проекта “Автобиографичните истории – езикови, културни и психологически характеристики” по програмата на Централноевропейския университет, Прага
1992–1997 експерт във Фондация “Отворено общество”, програма “Изток-изток”
1981-1983 хоноруван преподавател по български език, Ягелонски университет, Краков
Семинарни занятия и лекции
  Съвременен полски език, историческа граматика на полския език, сравнителна граматика на славянските езици, теория и практика на превода, съвременен български език
Основни интереси
  Сравнителна граматика на славянските езици
Теория и практика на превода
Разговорна реч
Медии, медийна комуникация
Социолингвистика, езикова политика, езикова ситуация
Публикации по проблемите на разговорната реч
 

Speech Situation in Bulgaria and other Slavic countries, II International Sociolinguistic Workshop, Sofia, 1989.

Синтаксис на българската разговорна реч (в съпоставка с други славянски езици). София, Университетско издателство, 1992.

Syntax of Bulgarian and other Slavic Spoken Speech. Sofia University Press, 1994.

Transformations as explication of Syntactic Relations, ed. Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 1994. 

Translation: between Theory and Practice, Sofia University Press, 2002.

Linguistic situation (genesis and perspectives) – Bulgarian–Czech parallels (with co-author) Prague, 2002.

Организация на репликата в българската разговорна реч. В: БЕ 1988/6, 525-529. pdf

Някои наблюдения върху едно явление от устната реч (въз основа на български материал в съпоставка с полски). В: Славистичен сборник, БАН, 1988. pdf

За повторението като особеност на разговорната реч. В: СЕ, 1990/2, 49-55.

Видове рамкови конструкции в българската разговорна реч (в съпоставка с други славянски езици). В: СЕ 1993/ 1, 12-17. pdf

Проблеми на съпоставителното изследване на разговорния славянски синтаксис. В: Славянска филология, т. 21. София, БАН, 1993.

Двупредложни конструкции в българската разговорна реч. В: Проблеми на българската разговорна реч, кн. 2, В. Търново, 1994. pdf

Life History's Discourse, In: Organization in Discourse, Turku, Finland, 1995, 353-360. pdf

Многократността на изразните средства като особеност на РР. В: Проблеми на българската разговорна реч, кн. 3, В. Търново, 1996, 116-121. pdf

Life History - between monologue and dialogue. In: Proceedings from III International conference “Evaluation of biographies”, Klagenfurt, 1997, 73-77. pdf

Some Features of Slavic Dialogic Exchanges. In: Dialoganalyse VI, teil 1, band 16, Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 1998, 493-501. pdf

Езикова игра по време на криза. (За оказионализмите в разговорната реч). Проблеми на българската разговорна реч, кн. 5. В. Търново, Фабер, 2001, 132-136. pdf

За вторичната устност и вторичната писменост: към релацията стандарт:колоквиалност. Стандарт и субстандарт – диахронни и синхронни аспекти. УИ “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2005, 137-144. pdf

Българската езикова ситуация на фона на балканската езикова ситуация. Отговорността пред езика. кн. 2. УИ “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2009, 167-173. pdf

Публикации по проблемите на българските диалекти
 

Модел на езиково комуникативна ситуация в павликянския говор на банатските българи в Сърбия. Българските острови на Балканите. Фигура, С., 2007, 137-145. pdf

Павликянският говор на банатските българи в Сърбия. Език и литература, 2007, кн. 1-2, 155-163. pdf

Copyright 2009, bgspeech.net. Всички права запазени. За контакти: bgspeech@gmail.com