Лична информация 1
Име Иванка Тодорова Мавродиева-Георгиева
Звание и степен професор, дфн
Месторабота Философски факултет
СУ “Св. Климент Охридски”
e-mail 2
Образование
1999 магистър,специалност “Връзки с обществеността”, дипломна работа на тема “Медийна рекламна комуникация в България в периода 1990-1999 г.
1996-1999 студентка, ФЖМК, специалност Връзки с обществеността, СУ
1994 научна степен “кандидат на филологическите науки” (доктор по филология)
1993 защитена дисертация на тема “Парламентарното красноречие в България в ХVІІІ, ХІХ и ХХ ОНС”
1986-1997 специализант в Катедра “Реторика”, защитена дипломна работа на тема “Сравнителен анализ на ораторското изкуство на Александър Стамболийски, Никола Генадиев и Георги Кирков”
1987-1993 аспирант към Катедра “Реторика”, СУ
1985-1986 специализант по реторика и стилистика, СУ
1985 магистър, специалност Българска филология, СУ, дипломна работа на тема “Стилистичен анализ на речите и статиите на Александър Стамболийски”
Професионална квалификация
2013 професор
2012 доктор на философските науки след защита на дисертацията на тема „Политическата реторика в България: от митингите до онлайн социалните мрежи (1989-2011г.)” html
2002 хоноруван преподавател по дисциплината "Communication Skills", Американски колеж в София
2000 главен асистент, ФФ, СУ “Св. Кл. Охридски”
2000 асистент в Катедра “Реторика”, СУ
1998-2000 специалист по реклама и връзки с обществеността към ЕТ “Селекс”
1999 хоноруван преподавател по реторика, Югозападен университет - Благоевград
1998 хоноруван преподавател по дисциплината "Speech and debates", Американски колеж в София
1998 хоноруван преподавател по реторика и езикова култура, Нов български университет
1996-1997 редактор в редакция "Вътрешна информация" към Балкански информационен пул; редактор на бюлетин "Нюз летър" - преглед на медийното отразяване на основни събития в България - предназначен за посолства
1995-1996 парламентарен репортер към в."Земеделско знаме"
1986-2000 хоноруван преподавател по реторика в СУ
Семинарни занятия и лекции
  Бизнес комуникация, риторика, езикова култура, стилистика, език на рекламата, политически език
Основни интереси
  Комуникация – бизнес комуникация, академичен дискурс, политически език, език на рекламата, медиен език
Езикови и комуникативни стратегии
Реторика и стилистика
Представяне
 

проф., дфн Иванка Мавродиева е преподавател в Софийския университет по реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността и академично писане. Автор е на книгите „Парламентарното красноречие в България в XVIII, XIX XX ОНС” (2001), „Интервю за работа” (2002), „Как да презентираме успешно?” (2007), „Виртуална реторика: от блоговете до социалните мрежи” (2010), „Академично писане” (2005); „Академична комуникация” (2010) - в съавторство с Йовка Тишева, „Политическата реторика в България: от митингите до Web 2.0 (1989-2012)”. Автор на 80 статии в научни списания и сборници. Съставител е на два сборника и една христоматия с ораторски речи: „Съвременни реторически практики” (2010), „Образци на съвременното красноречие” (2010), „Комуникации във виртуална среда” (2010). Главен редактор на електронното научно списание „Реторика и комуникации” http://rhetoric.bg/. Член на борда на Европейската асоциация по реторика http://eusorhet.eu/. Магистър по българска филология и връзки с обществеността. Преподавател, изследовател, блогър www.mavrodieva.blogspot.com, www.mavrodieva.wordpress.com, oбучител, приемащ реториката като древна и витална наука, комуникацията като реализираща се в различни области: от бизнеса до Web 2.0.

Списания и блогове
 

Списание "Реторика и комуникации" html

Онлайн справочник по реторика - субдомейн към електронното научно списание html

Академичен блог html

Блог "Реторика, бизнес комуникация и ПР" html

Статии в електронни списания
 

Българската Блогосфера, електронно списание Медии и обществени комуникации, Брой 8 / Януари 2011 г. html

Блогъри, журналисти блогъри и блогосфери html

Мавродиева, И. (2011) Виртуалната академична коммуникация: теоретични и практически измерения в контекста на електронното и дистанционното обучение, сб. Научни доклади то международна конференция6-8 април 2011 г., София, „Електронно, дистанционни … или обучението на 21-ни век”, 49-55, публикувана и в Електронното списание на Софийския университет за електронно обучение pdf

Rhetorical features fo Academci presenataions, електронно научно списание "Реторика и комуникации", бр. 4, 2012 html

Академичната комуникация в интернет: уебавтор, уебредактор и уебчитател, електронно научно списание "Реторика и комуникации", бр. 1, 2011 html

Публикации по проблемите на разговорната реч
 

Интервю за работа, изд. “Сема-РШ”, С., 2002.

Парламентарното красноречие в България (ХVІІІ, ХІХ и ХХ ОНС), УИ “Св. Кл. Охридски”, С., 2001. 

Парламентарният език. В: Български език, 1993/1994, кн. 4, 389-391.

Argumentum ad hominem в дебатите на Седмото Велико народно събрание (1990-1991). В: Проблеми на социолингвистиката, т. 4. Социолингвистика и комуникация. София, 1995, 116-118.

Езикът на парламентарните дебати в 37-ото Народно събране (1995 г.). В: Проблеми на социолингвистиката, т.5. Езикът и социалните контакти. София, 1996, 100-102.

Transcripts of Bulgarian Parliament debates. Part1, Part 2, Part 3 http://www.hf.uio.no/east/bulg/mat/Parliament/

"Разноезичието" на парламентарните дебати. В: Слово и демокрация. Изд. Фондация "Човещина", Българска асоциация по реторика и СУ "Св. Кл.Охридски", София, 1998, 135-139

Езикът на президентските послания и държавно-политическият дискурс. В: Проблеми на социолингвистиката, т.6. Езикът и съвременността. София, 1999, 376-379.

Copyright 2009, bgspeech.net. Всички права запазени. За контакти: bgspeech@gmail.com