Лична информация 1
Име Мариета Лазарова Цветкова
Звание и степен доктор по филология
Месторабота Катедра по славянско езикознание
Факултет по славянски филологии
СУ “Св. Климент Охридски”
e-mail 2
Образование
1990 доктор по филология (Западно- и южнославянски езици, Институт по балканистика, Москва, Руска академия на науките)
дисертация на тема: “Изразяване на причина и място в българската и полската разговорна реч”
1982 Следдипломна квалификация по граматика на славянските езици (СУ “Св. Кл. Охридски”)
1980 висше образование, специалност Славянска филология (Полски език), СУ
Професионална квалификация
1994  хоноруван асистент по полски език в СУ
1990 доктор по филология
Семинарни занятия
  полски език
Основни интереси
  синтаксис, прагматика, разговорна реч, езиково обучение
Членство
1993 Член на Българската асоциация по социолингвистика
1994 Член на Управителния съвет на Академичното славистично дружество
1994 Член на Бохемия клуб - София
1996 Член на Международното сдружение за приложна психолингвистика
2000  Член на Управителния съвет на БАЧ (Българска асоциация по четене)
2002 Член на IRA (Международна асоциация по четене)
Публикации по проблемите на разговорната реч
 

Експресия и оценка при изразяване на каузалност в българската и полската книжовно-разговорна реч. В: Проблеми на българската разговорна реч, кн. 2. В. Търново, 1994, 41-47. pdf

За запълнените хезитационни паузи в разговорната реч. pdf

За "измеренията" на промените в българския език (какво, защо и как се промени) [About the "dimensions" of changes in the Bulgarian language (what, why and how exactly changed?)]. В: Социолингвистика – 10 години ПРОМЯНА в Източна Европа. София, 1999, 226-229. pdf

За някои основни модели за стимулиране, пренасочване и блокиране на процеса на устното общуване. В: Германците и българите в диалог, Българска асоциация по четене, София, 1/2002, 214-221. pdf

Хиперболизацията в българската разговорна реч и в средствата за масово осведомяване - цели, средства, възприемане. В: Проблеми на българската разговорна реч, кн.4. В. Търново, 1998, 158-164. pdf

Copyright 2009, bgspeech.net. Всички права запазени. За контакти: bgspeech@gmail.com