Лична информация 1
Име Радка Василева Влахова-Руйкова
Звание и степен доцент, доктор по филология
Месторабота Катедра по български език
Факултет по славянски филологии
СУ “Св. Климент Охридски”
e-mail 2
Образование
1994 доктор по филология (тема: “Начини за предаване на чуждо изказване в съвременния български книжовен език. Едносубектна и многосубектна реч”)
1977 магистър, висше образование, специалност Българска филология, СУ “Св. Климент Охридски”
втора специалност Новогръцка филология
Професионална квалификация
1997 доцент по морфология и синтаксис на съвременния български книжовен език
1982-1997 редовен асистент в Катедрата по български език, ФСФ, СУ
1995-2000 лектор в програма BULGARICUM, Университет на Саарланд, Саарбрюкен, Германия
1985-1989 лектор по български език, Лайпцигски университет, Секция по теоретична и приложна лингвистика
Управленчески академични длъжности
1999 ъководител на Катедрата по български език, СУ “Св.Климент Охридски”
1999-2006 зам.-декан на Факултета по славянски филологии, СУ “Св. Климент Охридски”
Семинарни занятия и лекции
Семинарни занятия фонетика, лексикология, морфология, синтаксис, филологически практикум, съвременен български език за небългаристи
Лекционни курсове Фонетика и лексикология,
Морфология
Синтаксис
Увод във формалното описание на естествените езици
Вербални комуникативни стратегии
Съвременен български език и стилистика
Съвременен български език (общ курс за небългаристи)
Компютърни речници
Лингвистичните направления на ХХ век и изучаването на български език
Основни интереси
  синтаксис, семантика, прагматика, текстовата лингвистика, вербалните комуникативни стратегии
Copyright 2009, bgspeech.net. Всички права запазени. За контакти: bgspeech@gmail.com