Лична информация 1
Име Татяна Гаврилова Ангелова
Звание и степен професор, доктор по филология
Месторабота Катедра по методика
Факултет по славянски филологии
СУ “Св. Климент Охридски”
e-mail 2
Образование
2001 доктор по методика на обучението по български език
2001 защитена дисертация на тема: "Работа над микротекста на занятията по български език в средното училище ( 5.- 7.кл.)"
1998 – 2000 свободна докторантура по методика на обучението по български език
1996 специализация в Холандия по проблемите на интерактивната методика
1987-1988 специализация по английски език, СУ “Св. Климент Охридски”
1980-1982 специализация по методика на обучението по български език, СУ "Св. Кл. Охридски" с ръководител проф. Кирил Димчев
1971-1975 магистър, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, специалност Българска филология
Професионална квалификация
2004 член на екипа на проекта Разработване на стратегия за външно оценяване на степента на постигане на ДОИ за УС в края на началния етап (ІV клас) и в края на основната образователна степен (VІІІ клас) по културно-образователните области "Български език и литература" и "Математика, информатика и информационни технологии", с финансовата подкрепа на Фондация "Отворено общество" - София
1985- асистент по методика на обучението по български език, Катедра по методика, Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Кл. Охридски"
1982-1984 базов учител на СУ и хоноруван асистент по методика на обучението по български език
1977 - 1985 учител по български език и литература
Семинарни занятия и лекции
Семинарни занятия методика на обучението по български език
ръководство на хоспитиране и педагогически стаж, българска и славянска филология
Лекционни курсове Учебни речеви жанрове
Дидактически процедури за оценяване в обучението по български език
Системноезиково и комуникативнопрагматично образование по български език 
Лекции пред учители и семинари по проблемите на писмената и устната ученическа реч, по проблемите на оценяването в обучението по български език
Основни интереси
  методика на езиковото обучение
развитие на комуникативната компетентност на ученици чрез обучение по български език (първи език)
изследване на писмения ученически дискурс
дидактически речеви жанрове
оценяване на ученически текстове, на комуникативноречеви умения на ученици (първи език)
изследователски процедури в методиката на обучение по български език
езиково обучение и езиково образование
информационни и комуникационни технологии в езиковото обучение и образование
процедури за оценяване в езиковото обучение; в езиковото образование
дидактически тестове по български език
лингвистична прагматика - конвенции на речевото общуване
психолингвистика на ученическа реч - пораждане на езикови съобщения
социолингвистика - диглосия и билингвизъм
текстова лингвистика - дискретност на текста
корпусна лингвистика - с емпиричен материал дидактически текстове
анализ на ученически дискурс
анализ на педагогически дискурс
Публикации по проблемите на разговорната реч
 

Методика на обучението по български език. Съвременни проблеми. София, Сема-РШ, 2004.

Лингвометодически аспекти на ученическия прагматикон. В: Български език и литература, 1992, кн.3. html

Съчинението като личностна изява на ученика. В: Български език и литература, 1993, кн.4. html

Роля на учебника по български език за усъвършенстване на социолингвистичната компетентност на учениците. В: Езиково обучение и актуални проблеми на езиковата култура. Смолян 1995.

Intercultural Literacy of Students in 6-7th grades in Bulgarian Secondary schools. In: HRČAK Special Issue. Literacy-European Perspectives, Croatian Reading Association. Zagreb December 8th, 2000

Intercultural Literacy of students in grades Students in Bulgarian Secondary School. B: Обучение без граници. Език и култура. Международна научна конференция. С. 15-17 ноември 2001 (на компактдиск).

Обучението по български език, учебникът по български език и Интернет. html

Роля на обучението по български език за интегрирането на ученици в двуезична среда. В: Български език и литература, кн.6, 2003

Teaching Bulgarian Language as a Native Language in the Perspective of Modernization of Education in Bulgaria. New Textbooks and Curricula (5-11th grades) co-author. html

Интерактивен модел за описание на урока по български език. В: Проблеми на социолингвистиката, т.6. Езикът и съвременността. София, 1999.

Функции на микротекста и на абзаца. Анализ на писмен ученически дискурс (върху материал от съчинения в шести и седми клас). В: Съвременни тенденции в обучението по български език. Сб. в чест на 65-годишнината на проф. Кирил Димчев. Булвест 2000, С., 2000. html

Наблюдения над умениями школьников создавать микротекстов в болгарской средней школе. В: Языковое сознание: содержание и функционирование. ХIII Международный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации. Москва, 1-3 июня 2000.

Функционални аспекти на структурно-смисловото членене на текста. В: Българския език през XX в., сб. в памет на проф. Стойко Стойков, съст. проф. В. Радева, С., Академично изд. “Марин Дринов”, изд. Пенсофт 2001.

Диглосията и обучението по български език (като роден или като първи език) – нови отговори на стари въпроси. В: Проблеми на социолингвистиката, т.7. Билингвизъм и диглосия – съвременни проблеми. София, изд. “Делфи”, 2002.

Множественность форм вербализации смыслов (на материале сочинений учеников 7-ого класса болгарской средней школы). В: Языковое сознание. Устоявшееся и спорное. Сб. ХIV Международный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации. М. 2003, ред. Е. Тарасов. Российская академия наук.

Речевой акт в педагогической коммуникации (на материале болгарского языка). Труды международной конференции Диалог’2003 html

Конструирование корпуса письменных текстов учеников болгарской средней школы. Вопросы. Трудности. Решения. html

Съавтор на учебници и помагала по български език за средното училище (5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. клас) html

Copyright 2009, bgspeech.net. Всички права запазени. За контакти: bgspeech@gmail.com